Affordable Access

Návrh protipovodňové ochrany v obci Rychaltice / Design of flood protection in the village Rychaltice

Authors
  • Klosová, Tamara
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je vypracovaná studie na protipovodňové opatření v místní části Rychaltic v obci Hukvaldy. V úvodu je popsán současný stav daného území a specifikované problémy. Dále se práce zaobírá legislativním a technickým řešením protipovodňové ochrany, v tomto případě budovním hráze pro suchý poldr, což byla jedna z možných variant protipovodňové ochrany tíženého území. Toto řešení je dále zpracováno v následující kapitole, která je podložena hydrotechnickými výpočty a výkresovou dokumentací. / The aim of the diploma thesis is a study on flood protection in the local part of Rychaltice in the village of Hukvaldy. The introduction describes the current state of the given territory and the specified problems. The thesis also directs with the legislative and technical solution of flood protection, in this situation building dam for the dry polder, which was one of the possible variants of the flood protection of the affected area. This solution is in the following chapter, which is supported by hydro-technical calculations and drawing documentation. / 546 - Katedra environmentálního inženýrství / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times