Affordable Access

Den vita lögnen : En studie om samverkan mellan skola och hem samt dess påverkan på relationer mellan pedagog/elev och pedagog/vårdnadshavare / The white lie : A study of the interaction between school and home and its impact on relationships between educator / student and educator / guardian

Authors
  • Gibson, Christopher
  • Larsson, Fredrik
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

In our independent work, the purpose for us is to gain an increased insight into the complex collaboration that exists between educators and guardians and to gain an increased insight into the relationship between educator and student. We believe that this is not a sufficiently explored topic in the after-school center and the challenge therefore lies in finding suitable literature that relates to our independent work. In this independent work, we start from our professional experiences in two difficult-to-assess dilemmas in school and leisure activities. Christopher's dilemma text is about his empathy for "his" student, and that Christopher chooses to tell a white lie to his student's mother to protect the student in question. Fredrik's dilemma text is similar to Christopher's, but the action differs from Christopher's text. Fredrik chooses to tell the truth to “his” student's mother in the belief of being able to see things in a larger perspective and thus create better conditions for the student's schooling. In our independent work, we have used methods such as: scientific essay writing and hermeneutic approach. The theories we have chosen to use are the relationship between educator and student, the relationship between school and home and ethical perspectives. We have then linked the theory part to our individual and joint reflections. Our study deals with the asymmetric versus the symmetrical relationships that exist between adults and children and the interpretive preference that adults have. We discuss the UN Convention on the Rights of the Child and how complex it is to decide what is in the best interests of the child and who can decide it. In the theory part that deals with the relationship between school and home, we highlight the problematic collaboration that exists between educators and guardians. We also highlight the collaboration with an intercultural perspective where cultures and traditions have a great impact. In the study, we write about how we can work to achieve a better collaboration with the homes. We also shed light on the concept of practical knowledge and how it can be expressed in our professional profession. Finally, in the theory part, we deal with ethics of duty, ethics of discourse, ethics of utility and ethics of proximity. At the end of our independent work, we write about our lessons from the study and concluding thoughts about what we learned during the work. Keywords: collaboration, communication, ethics, asymmetric / symmetrical relationship, leisure center, school, trust, dialogue, relationship competence, practical knowledge. / I vårt självständiga arbete är syftet för oss att få en ökad insikt i den komplexa samverkan somfinns mellan pedagoger och vårdnadshavare samt att få en ökad insikt i relationen mellan pedagog och elev. Vi anser att detta inte är ett tillräckligt utforskat ämne inom fritidshemmet och utmaningen ligger därför i att hitta lämplig litteratur som rör vårt självständiga arbete. I detta självständiga arbete utgår vi från våra yrkeserfarenheter i två svårbedömda dilemman inom skol- och fritidsverksamheten. Christophers dilemmatext handlar om hans empati för ”sin” elev, och att Christopher väljer att dra en vit lögn för sin elevs mamma för att skydda eleven ifråga. Fredriks dilemmatext är snarlik Christophers men handlandet skiljer sig från Christophers text. Fredrik väljer att berätta sanningen för ”sin” elevs mamma i tron om att kunna se saker i ett större perspektiv och således skapa bättre förutsättningar för elevens skolgång. I vårt självständiga arbete har vi använt oss av metoder som: vetenskapligt essäskrivande och hermeneutiskt förhållningssätt. De teorier som vi valt att använda oss av är relationen mellan pedagog och elev, relationen skola och hem samt etiska perspektiv. Teoridelen har vi sedan kopplat till våra individuella och gemensamma reflektioner. Vår studie behandlar de asymmetriska kontra de symmetriska relationerna som finns mellan vuxna och barn samt det tolkningsföreträde som vuxna har. Vi diskuterar kring FN:s barnkonvention och hur komplext det är att avgöra vad som är barnets bästa och vem som kan besluta det. I teoridelen som behandlar relationen skola och hem belyser vi det problematiska samarbetet som finns mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi belyser även samarbetet med ett interkulturellt perspektiv där kulturer och traditioner har en stor påverkan. I studien skriver vi om hur vi kan arbeta för att nå ett bättre samarbete med hemmen. Vi belyser även begreppet praktisk kunskap och hur det kan ta sig i uttryck i vår yrkesprofession. Avslutningsvis i teoridelen behandlar vi pliktetik, diskursetik, nyttoetik och närhetsetik. I slutet av vårt självständiga arbete skriver vi om våra lärdomar från studien samt avslutande tankar kring vad vi lärt oss under arbetets gång.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times