Affordable Access

Den (o)fria leken i förskolans kontext : En kvalitativ studie om förskollärares syn på barns fria lek i förskolan / The (un)free play in a preeschool context : a qualitative study about preeschoolteachers view on childrens free play

Authors
  • Jurås, Mariell
  • Nilsson, Josephine
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna uppsats syftar till att undersöka hur förskollärare beskriver barns fria lek i förskolan, och de maktstrukturer som kan uppstå mellan vuxna och barn ur ett postmodernt perspektiv. Studiens metodansats är kvalitativ och undersöker ämnet med hjälp av intervjuer som metod. Studiens resultat bygger på nio semistrukturerade intervjuer, och visar att förskollärares subjektiva beskrivningar av barns fria lek kan förstås utifrån vad som kännetecknar en bra lek. En lek som främjar barns utveckling och lärande. Dessutom visar resultatet en beskrivning av hur maktobalansen mellan vuxna och barn tar sig uttryck i förskolans fria lek, vilket ter sig genom vuxnas regler och ramar, samt barns strategier att tänja på dessa. Vidare visar resultatet att förskollärares förhållningssätt till barns strategier att bryta maktkonstruktioner mellan vuxna och barn, kan påverka deras utrymme till subjektskapande och aktörskap i den fria leken. Studiens slutsats visar att den fria leken inte är fri, utan förhåller sig till vuxnas regler och ramar som i sin tur styrs av förskolans styrdokument. / The aim of this study is to investigate how preschool teacher’s describe children's free play in preschool, and powerstructures that can arise between adults and children through a postmodern lens. The studys method approach is qualitative and examines the subject by interviews. The study's result is based on nine semi- structured interviews and reveals the subjective descriptions of children's free play, that can be understood by the discourse regarding free play as developmental and learning. The result also reveals that there appears to be a power imbalance between adults and children in the preschool. Furthermore, the study’s result shows that preschool teachers' approach to the strategies which children use to break power structures between adults and children, can affect their subject creation and agency in their free play. The study's conclusion is that children´s free play isn´t free, but relates to the rules and frameworks of adults which in turn is governed by the preschool’s governing document.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times