Affordable Access

Den magra vänskapen mellan kvinnor : En studie av vänskapsmotivet i tre romanceböcker / The meager friendship between women : A study of the friendship motif in three romance novels

Authors
  • Risberg, Emmy
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna uppsats undersöks vänskapsmotivet i romancegenren, med fokus på kvinnliga vänskaper. Romanerna Beach Read (2019), People We Meet On Vacation (2020) och Book Lovers (2021) av Emily Henry står som representanter för genren. Syftet är att studera hur kvinnlig vänskap porträtteras och huruvida den får ta plats jämte romansen. Mieke Bals Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (2017) används för att göra narratologiska analyser av karaktärerna, med fokus på begreppen ”kvalifikation” och ”kvalifikation genom funktion”. Detta belyser inte bara karaktärernas egenskaper utan också deras roller och funktion i narrativet. Även Elizabeth Abels artikel ”(E)Merging Identities: The Dynamics of Female Friendship in Contemporary Fiction by Women” (1981) tas upp för att kategorisera olika typer av fiktiva väninnerelationer, där komplementaritet eller identifikation mellan kvinnokaraktärerna är faktorn som särskiljer dem. Slutsatsen i uppsatsen är att vänskaperna hamnar i narrativets periferi. Även om relationerna ser väldigt olika ut i verken, och väninnorna i varje verk på detaljnivå har olika roller, så sammanhålls de alla av att väninnan används för att främja romantiken. Genren böckerna arbetar inom påverkar dess möjlighet att skildra något annat än komplementära väninneskildringar. / This study examines the motif of friendship in the romance genre, focusing on female friendships. The novels Beach Read (2019), People We Meet On Vacation (2020) and Book Lovers (2021) by Emily Henry works as representatives for the genre. The purpose of the study is to explore the portrayal of friendship between women and whether it's allowed any space next to the romance. Mieke Bal's Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (2017) is used to analyze the characters, focusing on the concept of "qualification" and "qualification by function”. This illustrates not only the character's individual characteristics, but also their roles and function in the narrative. Elizabeth Abel's article ”(E)Merging Identities: The Dynamics of Female Friendship in Contemporary Fiction by Women” (1981) is also brought up to categorize different types of fictional female friendships, where complementarity or identification between the female characters are the factor that differentiates them. The conclusion of the study is that the friendships do end up in the narrative's periphery. Although the relationships look very different in the respective works, and though the friends on a detailed level have different roles, they are all united in the sense that the female friend is predominantly used to promote the romance. The genre of these novels affects their ability to depict anything other than complementary friendship portrayals.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times