Affordable Access

Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för förskoleverksamheten

Authors
  • Henningsson, Viktoria
  • Miller, Erica
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Många barn tillbringar större delen av sitt vardagsliv i förskolans inomhusmiljö, därför är det viktigt att miljön är anpassad för förskoleverksamheten. Det är betydelsefullt att det sociala livet på förskolan och den fysiska inomhusmiljön samspelar. Ett problem gällande detta är att det finns knapphändigt med forskning på området gällande förskolors fysiska inomhusmiljö och hur den påverkar verksamheten. Inte heller i Läroplanen för förskolan (1998, rev. 2016) finns riktlinjer för hur den fysiska inomhusmiljön ska utformas. Ett annat problem gällande den fysiska inomhusmiljön är att en dålig planlösning ställer högre krav på pedagogerna, då får de lägga mer tid på miljön än på barnen. Syftet med vår studie är att analysera och problematisera förskoleverksamhetens lokaler samt användningen av dem. Vi vill även belysa och diskutera fyra förskollärares och en pedagogistas synsätt på den fysiska inomhusmiljön. Vi har i denna studie valt att använda oss av det Miljöpsykologiska perspektivet med begreppen miljöestetik och miljöstress (Björklid & Fischbein, 2011) för att få en syn på miljöns samspel med människan. Även Hillier och Hansons (1984) teori, Space syntax, med begreppen distributedness och non-distributedness, som vi översatt till sammankopplande rum och ej sammankopplade rum, har vi använt för att beskriva förskolornas planlösning. I denna studie använder vi oss av en kvalitativ metod (Alvehus, 2013) där vi genomfört icke-deltagande observationer samt använt oss av rundvandringsmetoden (Berg och af Klercker, 1982) Intervjumetoden vi använde oss av var intervjuer med semistrukturerade frågor (Patel & Davidsson, 2011). Observationerna ägde rum på två olika förskolor och intervjuerna genomfördes med fyra förskollärare och en pedagogista. I resultatet av studien konstateras det att miljön är ett stort och viktigt begrepp i en förskoleverksamhet. Samtliga förskollärare och pedagogistan i studien påpekar också vikten av att låta barnen vara delaktiga i förändringsprocesserna av inomhusmiljön. Det kan också konstateras att miljö är något som förskollärarna upplever som svårt att arbeta med och det är svårt att få till den perfekta miljön, som intresserar och utmanar alla barn på avdelningen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times