Affordable Access

Download Read

Vieraskielinen opetus, kognitio ja oppiminen

Authors
Publisher
Kotikielen Seura

Abstract

Output file 424 Katsaukset idinkielistä opetusta pidetään helposti itsestäänselvyytenä. Erityisesti ennen 1960-lukua kielentutkijoiden keskuudessa vallitsi yleisesti näkemys, että kak- sikielisyys on ihmiselle suorastaan haitallista. Aivokapasiteetin ajateltiin olevan rajallinen ja toisen kielen opettelun vievän tilaa ensimmäiseltä niin, että loppujen lopuk- si lapsi ei oppinut kumpaakaan kieltä hyvin (Baker 2001: 136). Nykyään ei ole enää samanlaista pyrkimystä yksikielisyyden ideaaliin, ja Suomessakin opetussuunnitelmien perusteissa esitetään tavoitteet sekä äidinkielen että toisen kielen oppimiselle (POPS s. 36, 44). Suomi toisena kielenä -opetuksen tarve lisääntyy koko ajan, minkä vuoksi ai- heesta on viime aikoina keskusteltu (ks. esim. Halonen 2008; Martin 2008; Mela 2008). Lisäksi vieraskielisen opetuksen suosio on kasvanut. Opetuskielen valintaa kaksikielisis- sä ympäristöissä on tutkittu yhteiskuntatieteiden näkökulmasta, mutta kysymystä on mielestäni hedelmällistä tarkastella myös psykolingvistiikan keinoin.1 Lukuisissa tutki- muksissa (ks. esim. Dutcher ja Tucker 1994) on osoitettu, että alkeiskoulutus äidinkie- lellä ja äidinkielen muodollinen opiskelu parantavat oppimistuloksia jatkossa. Pyrin tässä kirjoituksessa osoittamaan, että vieraskielinen opetus rasittaa tiedonprosessointia huomattavasti äidinkielistä enemmän, jolloin oppiminen on helposti tehottomampaa. Vahva äidinkielen pohja ja peruskäsitteiden sisäistäminen sen avulla helpottavat myö- hemmin niin vieraiden kielten kuin vieraalla kielelläkin oppimista. 1 Tämän katsauksen pohjana on pro gradu -tutkielmani (Olkkonen 2006), jossa perehdyin vieraskielisen opetuksen onnistumisen edellytyksiin metatutkimuksen valossa. VIERASKIELINEN OPETUS, KOGNITIO JA OPPIMINEN SANNA OLKKONEN Virittäjä 3/2009 425 Aluksi esittelen lyhyesti eri koulutusjärjestelmien oppimistulosten eroja sekä käsittelen äidinkielen vaikutusta muuhun oppimiseen. Tämän jälkeen esittelen psykologian tutki- mustuloksia, jotk

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments