Affordable Access

Josep Pijoan i els orígens del Noucentisme

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Josep Pijoan i els origens del Noucentisme per yordi Torras i Bages fou una peca clau en la construcció del moviment político- cultural que havia de desbancar el Modernisme. D'engh que, el 1887, havia comunicat a Collell la voluntat d'actuar per tal <(de fer més de 10 que avui en diem propaganda, $0 és, propagació viva, moure els esperits, seminació, és dir, I'operació tranquilla de tirar els germens saludables en temps i llocs a propbsit p e r q d in tempore suo donguin el fruit saludables,' no deixa d'aprofitar les oca- sions que se li presentaven per influir aquelles capes socials que tenien els res- sorts de l'opinió pública, els intellectuals i els polítics. Seria, dbviament, exces- siu creure que foren exclusivament els propbsits i I'acció individual de Torras i Bages els que donaren com a resultat I'aparició d'una forta correntia intellec- tual catblica en el tombant de segle. Hi compta, sobretot, la mateixa evolució interna de la burgesia i de la intellectualitat que aquesta burgesia genera, a part tambe que el fenomen no és pas característic' únicament, de Catalunya. El ma- teix Torras, de fet, tal com ha afirmat Massot i Muntaner, és un model típic de l'anomenada caenaixenca catblica)>, que a Catalunya, en I'afany de <(recuperar posicions perdudes o per mantenir les encara existents)>,2 s'aboca a la captació ideolbgica del catalanisme i, per tant, de la intellectualitat. En aquest sentit, l'o- 1. Jaume COLLELL, Dulcis urnicifia (Vic 1926), p. 192. 2. Josep MASSOT I MUNTANER, L'Església catalana al segle X X (Barcelona 1975), p. 195. Els Marges, 14. 1978. 3 1 portunitat de la seva acció individual és indiscutible, com ho són també els resultats. Si amb La tradició catalana i amb les seves intervencions polítiques (mants nint-se sempre arrecerat en actituds religioses d'aparenga apolitica) produí un fort impacte en les primeres formulacions intervencionistes del catalanisme (cosa que ha estat a bastament remarcada), la seva influencia sobre els

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments