Affordable Access

La parròquia de l'Albà en el segle XIX

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Resclosa - 6 47 1. EL MONESTIR DE SANTES CREUS I LA INDÚSTRIA TÈXTIL DEL PONT D’ARMENTERA El monestir de Santes Creus, com a senyor alodial que era del Pont d’Armentera i d’altres poblacions, castells i termes, n’arrendava les rendes al millor postor. Entre aquestes es trobaven els censos i altres drets que el cenobi percebia pels molins bladers o drapers que havia establert al llarg dels anys. Així, l’1 de maig de 1408, l’abat Fra Bernat Dalmau (1404-1412) arrendava a Guillem Pinyana, un pontorrí benestant, durant tres anys que començaven el primer de maig i acabaven el mateix dia de 1411, “omnes redditus, emolumentis, exitus, proventus, censos, censualia, tasches, taschalia, quartos, quintos, molendinos, vel et jure molendinaria, tam bladorum, vini, denariorum, safranorum, pullorum, gallinarum, traginorum et medietatum terciorum vendicionem et ementium, et generaliter aliarum quaruncunque rerum (...) que dictus Monasterius Sanctarum Crucum habet et percipit et habere et percipere debet et est asuetum percipere quolibet anno in et super villa, seu loco, et eius termino Pontis Armentarie, et in Plana vocata de Sent Pera de Guayani, usque ad crucem de pedra que discurit in divisione vocorum de dicto Monasterio ad villa de Cabra, et in termino et castri de Ramonet, in termino se populle dels Guayans, et in termino, seu habitacione de les Pobles et del manso d’en Jacme Johan, et de mansibus de la Romagera, et in loco, seu termino, de Fontibuscalidis” per la quantitat de 9.000 sous barcelonesos, 3.000 cada any.1 2. MÉS SOBRE EL TINTORER GUILLEM SCARLATA Hem de començar reconeixent que ens havíem precipitat al considerar-lo mort entre els anys 1410-1411. Una lectura ràpida ens féu afirmar això en l’article precedent.2 De fet, la LA INDÚSTRIA TÈXTIL AL PONT D’ARMENTERA DURANT EL SEGLE XV. NOTES PER AL SEU ESTUDI. (II) Manuel Maria Fuentes i Gasó HISTÒRIA MEDIEVAL 48 documentació consultada en aquesta ocasió ens permet de resseguir-ne el rastre fins a l’any 1418. La seva fall

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F