Affordable Access

Arap Dili Açısından Ennâ [آني] Ve Kur’ân-ı Kerim’de Kullanımı

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Publication Date
Keywords
  • Felsefe
  • Psİkolojİ
  • Dİn

Abstract

Ennâ [] lafzı, Arap dilinde farklı anlamlar ihtiva eden kelimelerden biridir. Hem Ģart hem de soru ismi olarak kullanılan bu kelime dilciler tarafından farklı anlamlara hamledilmiĢtir. Bu makalede önce lügatçilerin ennâ [] kelimesine yükledikleri anlamlar incelenecek, ardından nahivcilerin konu ile ilgili görüĢlerine yer verilecek, daha sonra da Kur'ân-ı Kerîm'deki kullanımı ele alınarak müfessirlerin düĢünceleri sunulacaktır

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.