Affordable Access

Memòria: plans d'àmbit restringits i finalment incomplerts

Authors
Publisher
Espais: revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

P L A N GENERAL DE OROENACION U R B A N A Y TERRITORIAL DE LA C O M A R C A DE BARCELONA LA P L A N ~ F ~ C A ~ O N TERRITORIAL, FRENADA POR EL DESCONOCIMIENTO DE LA REALIDAD Y POR ENCONTRADOS INTERESES - - . - - ~ Lor altos costes sociales y el obst6culo que su desorgonizoci6n presento o todo politica de desar rolloaconseion soluciones rapidor y s6lidas 60 ESPAIS I juliol 1995 Plans d'iimbit restringits i fmalment incomplerts El Pla territorial general de Catalunya no tk precedents. Les úniques referencies histbriques, sempre indirectes i prudents, a una hipotetica planificació regional -entenent aquest mot en el seu sentit tecnic-, es troben en documents d'algunes associacions empresarials que, cap a final dels seixanta, van comencar a valo- rar els perjudicis econbmics que produi'a el desgavell urbanístic. Evidentment, la idea d'una planificació per al conjunt del terri- tori catala s'encobria llavors amb eufemismes com "ambit terri- torial mes gran", sense precisar les dimensions d'aquell ambit i, sobretot, sense donar-li nom. Les associacions empresarials van denunciar, en primer lloc, la ineficacia i la incompleció dels diversos instruments d'ordenació territorial que s'havien anat succeint d'enca de I'aparició, el 1953, del primer Pla comarcal per a Barcelona. La Memoria economica de Cataluña. 1971, publicada per les cambres de Comerc, Indústria i Navegació, afirmava sota I'epigraf "Plans Generals": "El planeja- ment territorial ha continuat la seva lenta progressió, frenat pel desconeixement de la realitat sobre la qual ha d'operar i pels inte- ressos contraposats els quals pot afectar". Les cambres es dolien que el desenvolupament urbanístic fos quasi exclusivament el resultat d'una juxtaposició de plans incon- nexos -Pla comarcal revisat, Pla d'ordenació urbana de I'area d'ac- ció immediata, Pla d'ordenació d'infraestructures de I'Area Metropolitana-, i no la conseqüencia raonable d'una coordinació. Tot seguit, el docume

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F