Affordable Access

Medalja kakvoće 2005

Authors
Publisher
ZADRUŽNA ŠTAMPA, d.d.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Casopis dio06.indd Vol. VII (2005) rujan - listopad br. 518 MEDALJA KAKVOĆE 2005 DOGAĐANJA Serija istraživanja Agencije za sigurnost hrane (Food Safety Agency; FSA) Velike Britanije prove- denih u razdoblju od 2001. do 2004. godine pokaza- la je do 76% pozitivnih nalaza Campylobacter spp. u uzorcima pilećeg mesa iz maloprodaje. U doku- mentu objavljenom 11.08.2005., FSA je predložila primjenu postupaka u cilju smanjenja onečišćenja za 50% do 2010. godine. Sigurnosne mjere redukcije Campylobacter spp. primijenit će se samo na piliće i meso pilića proiz- vedeno u Velikoj Britaniji, unatoč prijedlogu Savje- todavnog odbora FSA da se sve donesene mjere trebaju primijeniti i na uvezeno pileće meso, budući je u 2002. godini Velika Britanija uvezla oko 350.000 tona piletine, od čega je 45.000 tona uvezeno iz zemalja koje nisu članice EU. Odbor FSA također je naglasio da bi efektivni program na farmama broj- lera kao i poboljšanje higijenskih standarda na liniji klanja mogli sniziti nivo kontaminacije s Campyloba- cter spp. za 25 % tijekom sljedeće dvije godine. Kampanja Campylobacter dio je politike FSA kojom se želi postići smanjenje pojave svih bolesti koje se prenose hranom i to za 20% do travnja 2006. godine. Budući su bakterije roda Campylobacter trenutno najčešći trovači hranom u Velikoj Britaniji, znatna redukcija humane kampilobakterioze pomoći će Agenciji da postigne svoj cilj. Prema podacima iz 2004. godine tijekom iste godine u Velikoj Britaniji oboljelo je 553.958, u Francuskoj 553.369, u Nje- mačkoj 757.579, te u Italiji 533.616 ljudi. Naime, infekcija bakterijama roda Campylobacter uzrokuje bolest sa simptomima od blage dijareje u trajanju od 24 sata, pa sve do teškog oboljenja koje traje više od 7 dana i može dovesti do neuroloških, reumatoloških i bubrežnih oštećenja. “Poznavajući prevalenciju Campylobacter spp. u jatima peradi te način na koji patogen može perzi- stirati i širiti se u okolišu, vjerujemo da će redukcija nivoa tog mikroorganizma

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments