Affordable Access

Risc i principi de precaució. Cap a una cultura de la incertesa

Authors
Publisher
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Rev Policia 13 CAT.qxd RRRRCCCCSSSSPPPP 13/2003 133 1. INTRODUCCIÓ Una consideració tan completa com sigui possible del paper que la ciència i la tecnologia tenen en la nostra societat no pot obviar els riscos que aquestes activi- tats generen. D’aquesta manera, cal reconèixer clarament el caràcter constitutiu del risc i de la incertesa en el progrés cientificotecnològic. Davant d’aquests riscos derivats de la ciència i la tecnologia, la societat ha desenvolupat els seus propis mecanismes de control de riscos a partir de la imple- mentació d’instruments cientificopolítics (Molak 1997). Tanmateix, l’experiència de diverses catàstrofes mediambientals i per a la salut ha posat de manifest els límits dels mecanismes clàssics per avaluar i gestionar els riscos de manera adient. Al mateix temps, aquestes limitacions del coneixement anticipatiu científic per determinar amb precisió els riscos potencials als quals estem exposats han plan- tejat en les nostres societats la necessitat d’abordar la problemàtica dels impactes del progrés cientificotecnològic sobre el medi i les persones a partir d’un enfoca- ment precautori, que sigui capaç de reconèixer tant els límits de la prognosi cientí- fica com la complexitat dels sistemes ambientals i sociotècnics que s’estudien. O dit d’una altra forma, que sigui capaç de desenvolupar mesures adequades de control en contextos en els quals la incertesa mana i no disposem d’un coneixe- ment ben establert sobre el risc futur. Aquest enfocament precautori, anomenat principi de precaució, es presenta com una estratègia de gestió de la incertesa en situacions en les quals, malgrat disposem d’una informació insuficient (incerta) de les conseqüències de les nos- tres accions, disposem d’indicis sobre la seva perillositat. L’adopció d’aquest prin- ci pi en les polítiques de medi ambient i salut pública obre la porta a una nova manera 1. L’autor ha pogut realitzar aquest treball gràcies a la beca AP2000-2587 del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Ri

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments