Affordable Access

Redovisning av intellektuellt kapital i kunskapsintensiva företag

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Humankapital
  • Kunskapsföretag
  • Strukturkapital
  • Kundkapital
  • Intellektuellt Kapital
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

Syftet är att beskriva och analysera redovisning av det intellektuella kapitalet i kunskapsintensiva företag, för att se om det förekommer likheter/skillnader inom och mellan företag. Vår beskrivning sträcker sig över en period på tio år. Vi har använt oss av litteratur som beskriver och förklarar intellektuellt kapital och för detta ämne viktiga begrepp som human-, struktur- och kundkapital. Detta kopplar vi till vår empiri som är hämtad från sju kunskapsintensiva företag och består av deras årsredovisningar för åren 2003, 1998 och 1993. I vår jämförelse av de sju företagen framkom att det inte skiljer sig så mycket hur de redovisar sitt intellektuella kapital. Över de tio åren vi jämför kan vi se att olika trender spelar roll vid redovisning av intellektuellt kapital. Idag har trenden gått lite ifrån att redovisa intellektuellt kapital. Vi kan se att företagen påverkas av olika samhällsförändringar som globalisering och informationsteknologi, men också av hög- och lågkonjunktur. Det är också mycket enklare att redovisa human- och kundkapital än strukturkapital, detta för att strukturkapitalet är mer komplext och kan innehålla företagshemligheter. Redovisning av intellektuellt kapital är ett relativt nytt ämne och det finns inga riktigt klara regler, rätt eller fel för hur företagen ska gå tillväga. Detta gör att företagen har sin tolkning efter vad som är bäst för dem. Det intellektuella kapitalet kan därför redovisas på lika många sätt som det finns företag.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments