Affordable Access

La conquesta cristiana del Regne de valència en la historiografia catalana medieval

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 02 LA CONQUESTA CRISTIANA DEL REGNE DE VALÈNCIA EN LA HISTORIOGRAFIA CATALANA MEDIEVAL Rafael Alemany (Universitat d'Alacant) I.—Objectiu. La finalitat d'aquestes pàgines no és altra sinó la d'estudiar el procés de la conquesta cristiana del regne de València, i de la seua incorporació consegüent a la corona catalano-aragonesa, a partir del testimoni de les prin- cipals fonts historiogràfiques medievals en llengua catalana. Tanmateix, as- pirem no tan sols a una simple utilització fontística dels textos històrics —o, potser millor, històrico-literaris—, sinó també a escorcollar, a través d'ells, les peculiaritats que ofereixen en el tractament de la informació fac- tual que ens subministren i, al capdavall, en la plasmació d'aquesta en dis- cursos literaris singulars malgrat l'evident concomitància bàsica que els vincula. II.—Fonts. Els textos concrets que hem seleccionat per dur a terme aquesta tasca són, sense dubte, els més importants amb què compta la «perspectiva cris- tiana»: les tres de les quatre grans cròniques' de la historiografia catalana medieval que es refereixen a l'esdeveniment de la conquesta valenciana, és a dir: a) el Llibre delsfeits o Crònica de Jaume I, redactat, molt probable- ment, en dues etapes: una primera vers 1244 i una segona als volts del 12742. 1 Vid. M. de RiQUER, Història de la literatura catalana, I (Barcelona, 1964), pàgs. 394-501. 2 Cf. LI. NICOLAU D'OLWER, «La Crònica del Conqueridor i els seus problemes», Es- tudis Universitaris Catalans, XI (1926), pàgs. 80-81; i M. de RIQUER, op. cit., pàgs. 403-408. Per a una altra hipòtesi de datació, S>id. l'article «Llibre dels feits», de M. COLL i ALENTORN, dins la Gran Enciclopèdia Catalana, 14 (Barcelona, 1987), pàg. 71. b) E\ Llibre del rei En Pere o Crònica de Bernat Desclot, escrit entre 1283 i 1288 5. c) La Crònica de Ramon Muntaner, elaborada entre 1325 i 1328''. Prescindim, dones, intencionadament, d'altres fonts documentals cris- tianes, la utili

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments