Affordable Access

Zagrebački kućni namještaj polovinom 18. stoljeća

Authors
Publisher
Josip Matasović [Croatian State Archives]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Zagrebački Kućni Namještaj
  • Polovina 18. Stoljeća

Abstract

Dr. JOSIP MATASOVIĆ: ZAGREBAČKI KUĆNI NAMJEŠTAJ POLOVINOM XVIII. STOLJEĆA Još iz staxijega d'Oba potječu dva tipa zagrebačkih kuća, i ovu se klasifikaciju može slijediti. u raniju našu kuItumohisto.rijski ma'glovitu pro- šlost od XVIII. staljeća. Diaba je presudna za upoznavamje stručnag ma- tenj,ala riz p.adručja privatnih starina, još uvijek n.ekatelgarisanih. Što se tiče samih ku~a u glavci1im crtama uvid u materiju ponešto. je već pode- san. Bila je, naime, u staromu Zagrebu :pr-izemnihpurgaxskih hita sa ka- rakteristična tri prozora na fasadi i s čelom (većinom adsječenim) na ulicu, pd;pros1JihZJdanjas kravavima od tankag »šindla«, i onda jednokatnih go- spadskih zidanica i polu~~dalIllica,kuća pomaJa nalik na malu pa,1:aču,kaje imađahu i kad i kad i imućniji građani, na u tam su slučaju Mle nerije'tko iZIaJbljenei u štactmske siVThe.A čest~ požari na Griču oj ok.ol,anjega mije- njaH ISU ,stambene prilike u Zagrebu, te je svaki! veći pažar dall10siasabom ponešto. Ii patOIllie maderniziramje arhitektOll1.skih objekata. Imućstveno pak 'stamje vlasnika i pos.jeđnika diktovala je već prema razdiobi prastara i unutarnji stambeni Uiređa1i namješta1. »PohištVIa«~pa'knije uvijek bilo. u It"azmjerusa strukturom same kuće, acijela qpet kućište nije bilo jedinstvena, jer nuz dabru zidameu baa je prikl1pma (natkJrovlja padhočenm tesanim stupavima) ili u dvorištu po- sebnih zgradiiJC§.,ka'a kuhinja waz drvenih ili od pletera (cuHna Hgnea re~ective VJilt:gulteain <a.'rea). JaJSiD.aje, da je tip pr~e,čne purgarske zagrebačke hiže proizašao. iz akamodiJrano.gtipa seaske kuće u zag,rebačko1 okalici. TlO SiU zdanja s abično jedJnam pavećom sobam i s par manjih izba, iz hrast,ovih greda, ožbrukanih, dijelom opet od pleters1cih zidava, koje se tolerirala međutim nalj,više izvan gradskih Zlidina(lin a1adia extra Moenia Civitamisinfra partam Mesznicska vrata dietam ... damUiSin qua cwhix::u- lum unum ex roboribUiSquaercinis vetusmori!bus, cui a,djnncffie duae came- rulae canstituunt ex virguItis, teetum ex scanduli

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F