Affordable Access

Waterbeheersingsproblemen in West-Vlaanderen: de kustzone

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Water Management
  • Ane
  • Belgium
  • Belgian Coast

Abstract

t? ~ )\..,) 1\- /I{' ~) WATE,RBEHEERSINGSPROBLEMEN IN WEST- VLAANDEREN DE KUSTZONE ir. P. De Wolf Celhoofd Ministerie van de Vlaamse GemeenschapAfdeling Waterwegen Kust Inleiding Als ontmoetingsplaats tUssen land en zee is de kust een unieke omgeving van interaktie tUssen de elementen, waar een dynamische wissdwerking van wind, golven en getij het landschap voortdurend veranderen. Eeuwenlang hebben deze natUurlijke processen ongestoord het uirzicht van onze kust bepaald zonder dat de mens op betekenisvolle wijze ingreep. De eerste indijkingen en het droogleggen van polderland gebeurde t1 in de Middeleeuwen. Met de exponentieel toegenomen ontginning van de Vlaamse kust sinds het einde van de vorige eeuw was de intrede van de mens in dit kwetsbare ecosysteem definitief. Bebouwing, wegen en haveninfrastruktuur werden aange- legd doorheen het natuurljjke land- schap. Om de nieuwe en waardevolle infrastruktuur afdoende te bescher- men tegen de zee werden steeds meer dijken en strandhoofden gebouwd. Vandaag heeft de kustzone op resi- dentieel, toeristisch-rekreatief, ekono- misch en ecologisch vlak een zo grote waarde dat het instandhouden en ver- beteren van de zeewering (dit is het ge- heel van natUurlijke en door mensen gekonstrueerde elementen dat over- stroming van het binnenland verhin- dert) een prioriteit van eerste orde is. Het is meer bepaald de Administratie Waterwegen en Zeewezen (Departe- ment Leefmilieu en Infrastructuur, Ministerie van de Vlaamse Gemeen- schap), Afdeling Waterwegen Kust, die verantwoordelijk is voor het beheer van de zeewering langs de Vlaamse kust. Binnen deze Mdeling werd daar- toe de cel Infrastructuur, Beheer en Exploitatie Kust opgericht. De dynamiek van de kust Onder invloed van wind, stromingen en golven is er een voortdurende uit- wisseling van zandig sediment tussen duinen, strand en vooroever (de voor- . Uit de beleidsdoelstellingen enprioriteiten inzake kust- I verdediging werd door de afdeling Waterwegen Kust een strategisch plan voor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F