Affordable Access

Orígen del moviment escolta al Berguedà

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

torn a r se lllrre a les fonts per po- uar- hi I'es r e rit del ve rit able es- co lti sme . S'ha dit, i ho compa n eixo ple- nament , que les crisis deis grups esco ltes srí n, en ge neral, cri sis de ca ps. Si els cars no viue n els ide- a Is de l' esco lt isme, no tenen cla rs els se us object ius i no ap li quen el se u Illctode, els grups no fun cio- nara n co m a grurs d ' esco lles, ma lgra t que en po rtin el no mo Sera n una a ltra cosa. Pe ro si els DOSSIER caps viue n i in culqu en el ve rila- ble esco lti sme de la forma que abans hem dil, elsg rups també el viuran i n 'es lara nj oiosos . Conclusió Mo!t.s imitadors i adaptadors de Baden -Powe ll han preles usa r el que té el se u metode d'engres- cador i a tractiu , pero sense accep- ta r-ne les ex ige ncies ni proposar- se' n les fin alitat s. Alguns conside- re n que practiquen I'escolti sme perquedistribueixen fulard s ica - mises, tenen una bandera de grup i un s loca ls on reunir- se, juguen seguint manuals escolles, pract i- qu en I'aca mpada i I'aventura .. . , pe ro se n se te nir prese nts e ls object iu s edu ca tius ni el melOde pe r aconseguir- Ios. La verit at i I'a utenti citat de I'esco ltisme radi- que n en la fid elitat a les concep- cions del seu fundador. L'esco ltis- me, si és a ut enti c, té futur, i més enca ra en la nos tra societat actu- MARIA MIRÓ (a cura de LEO BOIXADER) Orígens del moviment escolta al Bergueda De is Minyon s de Muntanya a Berga, se 'n té conei xe ment docu- mentat a pa rtir de I'a n y 1930 . Consultat l'A rxiu Hi sto ri c Co- marcal de Be rga, en el núm. 9 de la rev ista berguedana Tagast, del mes de se tembre del mateix an y, es fa t' sme nt d ' una trobada a Quera lt entre un g rup de Mi- Manresa i Berga, en la quallin- gué Il oc la Promesa Escolta d'al- guns d 'aq ues ts minyons. Presidí I'acte, e n Josep M. Balisla i Roca. Aca ba aquesta re fe ren cia amb aq uest parag raf: " .. . Al cap de Secció de Berga, e/1 Va lles, al Guia de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments