Affordable Access

กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • วาทศิลป์ทางการเมือง
  • การพูดในชุมนุมชน

Abstract

งานวิจัยเรื่อง "กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมือง โรงเรียนการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์" มุ่งศึกษาแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เรียน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาตลอดจนสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนรวมทั้งทรรศนะ ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีต่อการก่อตั้งหลักสูตร โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณร่วมกัน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนการเมือง, วิจัยเอกสารการเรียนการสอน, การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกและออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจลักษณะ ประชากรและความพึงพอใจโดยภาพรวม ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรพัฒนาการพูดและการเมืองก่อตั้งขึ้นมาโดยความตั้งใจ ส่วนตัวของ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ที่ต้องการฝึกฝนนักการเมืองรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมก่อนเข้าไปปฏิบัติงานการ เมือง ในสภา ต่อมาจึงขยายโอกาสการฝึกอบรมไปสู่นักการเมืองท้องถิ่นและประชาชน ภายใต้แนวคิดที่ว่าการเมือง จะพัฒนาได้ นักการเมืองและประชาชนต้องเข้าใจการเมืองร่วมกันและแสดงบทบาทตามหน้าที่ของ ตนได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. กลยุทธ์การพูดทางการเมือง สอนการพูดเฉพาะกิจทางการเมืองและหลักการพูดในที่สาธารณะทั่วไป 2.ภารกิจทางการเมืองให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตัวตามหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย ส่วนเนื้อหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการพูดและการเมืองมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย นักเรียนการเมืองเข้ามารับการฝึกอบรมเพราะต้องการนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองและเพื่อแสวงหาเพื่อนและเครือข่ายทางการ เมือง โดยภาพรวมแล้วผู้เรียนมีความพึงพอใจความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่ทางการเมืองและหน้าที่การงานในปัจจุบัน และการได้รวมกลุ่มนักเรียนการเมืองถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะได้ ติดต่อประสานงานกันต่อไปในอนาคต บุคคลภายนอกมีทรรศนะว่าการให้การศึกษาทางการเมืองถือเป็นแนวทางพัฒนาการ เมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน แต่ต้องเปิดโอกาสการเรียนให้คนทุกระดับ ไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม การฝึกอบรมจะช่วยให้คนที่มาเรียนได้สร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการต่อ กัน ในอนาคตพรรคการเมืองควรจะมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นช่องทางให้พรรคการ เมืองกับประชาชนได้สื่อสารกันในเชิงนโยบาย

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments