Affordable Access

Datorn i bildundervisning : En studie på tre elevgrupper med fokus på samarbetet

Authors
  • Gard, Malin
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The purpose of this paper was to carry out and evaluate a pedagogic ICT-project, where the computer was implemented in art class. Focus was on the consequences of collaboration and also on the students’ understanding of their own performance, compared to techniques in traditional art class. The study was qualitative and began with studies in literature. The contents of the literature are the foundation of the discussion, especially theories concerning the learning process, IT and computer-based learning. In the project, three different groups of students from upper secondary school attended and they where given tasks to solve in the image editing program Paint Shop Pro. The students were observed as well as interviewed and they also answered a questionnaire both before and after the project was carried out. IT and computer-based learning is a complex topic. This study shows that it is not easy to draw conclusions on how computers should be used in learning situations, as many researchers have discovered before. This study also shows that computerized art-teaching often will get a positive reaction from the students. Before and during the study, there were problems with the booking of computer classrooms and the access to relevant computer programs. This probably derives from economical aspects which according to previous research is a common problem. Some researchers imply that teachers without the “right” knowledge should not be afraid to use the technique in their teaching. This is contradicted by this study, based on some students’ lack of basic computer knowledge; which makes these students in need of a competent teacher. Through this study I have found that it can be hard to accomplish a propitious collaboration when the computer is implemented in art class. The concept of collaboration is complex; it seems not to have a universal meaning for the students. This and the fact that the tasks might not have been encouraging collaboration might be reasons why propitious collaborations were not accomplished. This in itself has affected the study in a way that has made it impossible to draw any conclusions on whether collaboration is propitious for the implementing of computers in the art class or not. The questionnaires, interviews as well as the observations has shown that the students who solved the tasks by themselves were more positive to computerized art-teaching than the students who had been working in pairs. Even though it is unclear if the reason is the actual individual solving of the tasks, because these students were according to the opening questionnaire more positive from the beginning. The implementing of computers can further be seen as positive for students’ understanding of their own performance in the art class. This conclusion cannot be seen as general because some students imply the opposite. Through this study I consider myself to have contributed to the public debate regarding ICT and education, and specifically in two areas; “What does the collaboration look like during computerized teaching; when and why does the propitious collaboration take place?” and “The importance of teachers’ knowledge and interest when using computerized teaching” Research should in the future be done on how to accomplish collaboration and how to use the implementing of computers in art class to strengthen the students who believe they are low performers. / Syftet med denna uppsats är att både genomföra ett pedagogiskt IKT-projekt där datorn implementerades i bildämnet samt att utvärdera detta, främst med avseende på elevernas uppfattning om samarbetets innebörd för projektet och deras uppfattning om sin egen prestation i förhållande till traditionella tekniker i bildämnet. Den kvalitativa undersökningen inleddes med litteratur studier. Litteraturen som ligger till grund för projektet diskuterar företrädesvis teorier i anknytning till lärandet samt forskning kring IKT- och datorstött lärande. Tre grupper av gymnasieelever deltog i projektet som innehöll övningar i bildbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro. Eleverna observerades, intervjuades och fick även besvara ett frågeformulär både före och efter genomfört projekt. IKT- och datorstödd undervisning är ett komplext område. Denna studie tyder på precis som många andra före att det är svårt att dra generella slutsatser kring hur datorer bör användas i undervisning. Studien påvisar att användandet av datorn i bildundervisning ofta tas emot positivt av eleverna. Både innan och under studien fanns en viss problematik kring bokning av datasalar och tillgång på relevanta program vilket förmodligen härrör från ekonomiska aspekter som uppenbaras genom brist på resurser, vilket enligt tidigare forskning också är vanliga hinder. Tidigare forskning menar att en lärares ”rätta kunskaper” vid IKT- och datorstödd undervisning inte är särdeles viktiga. Något som genom denna studie ifrågasätts då flera av eleverna hade små förkunskaper i grundläggande datoranvändning vilket betyder att det behövs teknikkompetenta lärare som kan ge stöd och hjälp. Jag har också genom denna studie kommit fram till att det kan vara svårt att åstadkomma ett gynnsamt samarbete vid användandet av datorn i bildämnet. Orsaker till detta kan bl.a. vara att begreppet samarbete är komplext och saknar hos eleverna en entydig betydelse och/eller att de uppgifter eleverna löste inte var lämpade för samarbete. Detta i sig har påverkat studien så till vida att ingen slutsats kunnat dras om huruvida ett väl fungerande, gynnsamt och interagerande samarbete är lämpligt vid implementerande av datorn i bildämnet eller ej. Vid intervjuer, observationer och I formulären har det framkommit att det är de som arbetat enskilt som varit/är mest positiva till ”datorn i bilden”. Om det enskilda arbetet specifikt är en orsak till detta är dock oklart, då eleverna som arbetat enskilt i följe det inledande formuläret var mer positiva till att få arbeta med bildbehandlingsprogram än de som arbetade parvis. Användandet av datorn i bildämnet kan vidare förstås som positivt för elevers uppfattning om sin egen prestation i bildämnet. Denna slutsats ska dock inte tolkas som generell utan är högst individuell, då vissa elever som anser sig svaga i bildämnet menar att de känner sig än sämre I digital bildbehandling. Genom denna studie anser jag mig ha bidragit med diskussionsmaterial till främst två infallsvinklar kring den offentliga debatten om IKT och undervisning; ”Hur ser samarbetet ut när elever sitter vid datorn, när uppstår ett gynnsamt samarbete?” och ”Vikten av lärarens förkunskaper och intresse för datorstödd undervisning”. I framtiden bör forskning genomföras kring hur man åstadkommer ett gynnsamt samarbete samt hur och om man kan använda datorn för att fånga upp och stärka de elever som själva känner sig som lågpresterande i bildämnet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times