Affordable Access

Data-architectuur natuur

Authors
  • Bulens, J.D.
  • Boss, M.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het Rijk en de provincies werken samen aan één samenhangend systeem voor de ecologischemonitoring en natuurinformatie. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een samenhangend systeem vanonder andere landelijke en gebiedsgerichte ecologische monitoring om efficiënt gegevens in te winnenen doelmatig met middelen om te gaan. Vaak is nu nog onbekend welke data nu precies beschikbaarzijn, waar en in welke vorm. Juist omdat geput wordt uit diverse databronnen, is het belangrijk dezeinzichtelijk en vergelijkbaar voor betrokkenen beschikbaar te stellen. Het samenbrengen enharmoniseren van data heeft een grote toegevoegde waarde om transparant en eenduidig deze datate kunnen gebruiken. De beschreven data-architectuur als basis voor een informatievoorziening isdaarvoor een onmisbaar uitgangsprincipe.In dit rapport is beschreven wat de basis is om tot een informatievoorziening te komen. Dit omvat hetontwikkelen van domeinstandaarden (informatiemodellen), de inrichting van een infrastructuur en hetvormgeven van samenhangende processen of systemen om onder andere tot natuurrapportages tekomen. Dit laatste is in 2015 is in een aantal inventarisaties vastgelegd met aangegeven wat dehuidige situatie (IST) en de toekomstige, gewenste situatie (SOLL) van het natuurnetwerk inNederland is. Samen met deze inventarisaties maakt dit het beeld compleet. Dit vormt een kader omkomende, nieuwe ontwikkelingen aan te toetsen.Voor de data-architectuur voor de informatievoorziening Natuur wordt in dit rapport als basis eengrondplaat geschetst en gevisualiseerd, waarin de basisobjecten voor de informatievoorziening zijnbenoemd. De Nederlandse referentie-architecturen, NORA en PETRA, zijn goed bruikbaar met deaanvulling dat, uitstijgend boven de eigen organisatie, goede afspraken gemaakt moeten worden metpartners in de natuurinformatieketen. In het rapport Monitoring en InformatievoorzieningNatuurrapportages [Batenburg 2015] is dit aspect benoemd en uitgewerkt. Voor het samenbrengen enharmoniseren is het belangrijk het principe van het scheiden van data en processen voor informatieverwerkende systemen te hanteren. Voor een beschrijving in de vorm van objecten meteigenschappen is het cruciaal dat er eenduidige definities worden gebruikt. Hiervoor moetenbestaande definities afkomstig uit verschillenden bronnen goed op elkaar afgestemd zijn. Het verdientaanbeveling definities in een gegevenscatalogus bij elkaar te brengen en centraal via een register teontsluiten.Dit betekent ook dat de data los van de gebruikte systemen opgeslagen moeten worden. Deze komenzo ook beschikbaar voor andere processen. Hergebruik vergroot dan in sterke mate de waarde van degegenereerde data. Scheiding van data enerzijds en processen en regels anderzijds zijn daarmeecruciaal en kunnen veel meerwaarde creëren. Ruwe (maar wel gevalideerde) data zijn de basis voorafgeleide data en informatie. Het is daarom van belang te investeren in kwalitatief goede basisdata.Houd de data (informatie) bij de bron. Daar is de kennis voor het onderhoud en beheer van deinhoudelijk component het best belegd. Maar realiseer wel slechts één toegang tot alle informatie voorNatuur. Dit kan in de vorm van een landelijke voorziening, informatiehuis of soortgelijk. In dit licht zijnrelevante ontwikkelingen als het Digitale Stelsel Omgevingswet (voorheen de Laan van deLeefomgeving) en INSPIRE lopende ontwikkelingen waarop aansluiting moet worden gezocht.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times