Affordable Access

Prikaz knjige: "Health economics, theories, insights and industry studies, 4th edition"

Authors
Publisher
Faculty of Economics and Business, University of Zagreb
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

prijelom zbornik 2009 prosinac.pdf STRU NI RAD UDK 297.336(049.3) Mr. sc. Šime Smoli Prikaz knjige Naziv djela: HEALTH ECONOMICS, THEORIES, INSIGHTS, AND INDUSTRY STUDIES, 4 th ED. Autori: Rexford E. Santerre, Stephen P. Neun Izdava i: Steve Momper, Thomson South-Western Mjesto i godina izdanja: SAD, 2007. Broj stranica: 586 Ekonomika zdravstva kao disciplina pojavljuje se još sedamdesetih godina prošlog stolje!a u razvijenim zemljama Europe i SAD-a. Najve!i dosezi na tom podru ju uglav- nom su vezani uza SAD i nekoliko zemalja Europske unije, primarno Ujedinjeno Kraljev- stvo, Njema ku, Francusku i Švedsku. Ta je disciplina danas iznimno važna u ve!ini civi- liziranih zemalja, posebno u postizanju jednog od milenijskih ciljeva razvoja – poboljša- nja zdravstvene skrbi. Važnost zdravstvenog sustava u zemljama sa srednjim i visokim dohotkom ogleda se i u relativnom udjelu bruto doma!eg proizvoda koji taj sektor apsor- bira. U nekim razvijenim zemljama Europe taj je udjel ve! godinama 10-ak posto BDP-a. Knjiga Health Economics, Theories, Insights, and Industry Studies važno je ishodište u prou avanju na ela ekonomike zdravstva i na ina funkcioniranja zdravstvenog sustava. Interdisciplinarno pristupa upoznavanju s temeljnim odrednicama zdravstvenog sustava. Temeljni je oslonac u knjizi mikroekonomska analiza, ali usporedno se upotrebljavaju i dosezi cost-benefit, cost-effectiveness i cost-utility analize, iznimno važnih u analizi troš- kova i u odlu ivanju u zdravstvenim ustanovama. Prednost ove knjige jest u analizi pojedinih tržišta i ustanova u funkciji zdravstvenog sustava: od tržišta lije nika, medicinskih sestara do tržišta bolni kih usluga, lijekova itd. Zbog toga se sadržajno razlikuje od Hendersonove (2007) Health Economics and Policy, ali i petog izdanja The Economics of Health and Health Care (Folland, Goodman i Stano, 2007). U prvom dijelu knjige, tj. u ukupno osam poglavlja, analiziraju se temeljni kon- cepti ek

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.