Affordable Access

Un Mètode per a la demostració de les càpsules bacterianes

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Un Mètode per a la demostració de les càpsules bacterianes UN MI'TODE PER A LA DEMOSTRACIO DE LES CAPSULES BACTERIANES per P. DoBiINGo L'observaci6 de les capsules bacterianes en els cultius es, amb els metodes usuals, molt diffcil, i a voltes impos- sible. La coloraci6 de la capsula no arriba a tenir mai prou intensitat per a diferenciar-se clararnent del restart protoplasma cellular. D'aquf que, en totes aquelles batteries la capsu- laci6 de les quals es evident en els mitjans naturals, sembla que desaparegui en traslladar-se als mitjans de cultiu. La desaparici6 d'aquesta qualitat dificulta bastant la conservaci6 de les especies, les modifications morfo- logiques de les quals fan dubtar a voltes de llur auten- ticitat. Per aixo creiem d'utilitat la descripci6 del metode que ens serveix per a arribar a distingir els mes petits indicis de capsulaci6 bacteriana. S'obtenen sempre bri- llants resultats procedint de la seguent manera: Es dilueix sobre un portaobjectes una asa de platf d'un cultiu de vint-i-quatre hores amb agar o amb serum en una petita gota d'aigua destil-lada. S'esten despres aquesta gota sobre un porta procurant obtenir un film 58 Publications de l'Institut d'Estudis Catalans com si es tractes d'una extensi6 de sang. Deu posar-se cura que l'emulsi6 bacillar sigui molt poc rica en bac- teries. Es deixa assecar a Faire, i, un cop seca, es fi- xada durant dos segons amb una soluci6 de formalina al 40 per zooo. S'acaba la fixaci6 amb alcohol absolut durant un minut. Sense rentar es tracta amb soluci6 fenicada de violeta de genciana durant dos minuts. Es renta amb soluci6 salina fisiologica i amb aigua i es deixa assecar. Un cop ben sec, es fa un segon film amb una bar- reja a parts iguals de tinta xinesa Grubler i aigua des- tillada per sobre la preparaci6 ja colorejada, el mateix que si es fes una extensi6 de sang. Es deixa assecar. Examini's amb immersi6 a 1'oli de cedre. El cos microbic queda tenyit de blau violat intens. El fons de l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F