Affordable Access

Kazalo 1990

Publisher
Croatian Dairy Union; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kazalo.. . M l j e k a r s t v o 40 fl2] 334—335, 1990. KAZALO za »Mljekarstvo^, 1990. godina TRATNIK U., KRŠEV LJ: Utjecaj parametara koncentriranja demineralizi- rane sirutke i permeata demineralizirane sirutke na efikasnost pro­ cesa reverzne osmoze MITROVIĆ R.: Proučavanje radijaciono-higijenske ispravnosti mlekd i mle- ka u prahu MIUKOVIĆ V., BABIĆ U., KATIĆ V., M I J A C E V I Ć Z.: Varijacije koUčine su- ve materije bez masti u mleku od staje do mlekare LUKAČ J.: Kvaliteta mlijeka na području Ogulina FORSTNERiC F.: Kvaliteta mlijeka i mliječnih proizvoda n a našem tržištu . M I J A C E V I Ć Z., BABIĆ LJ.: Tehnologija proizvodnje kajmaka i problemi standardizacije kvaliteta MIŠANOVIĆ S.: Određivanje bezmasne suhe tvari sirutke pomoću točke ledišta regresijom MASLOVARIĆ B., KUNC V.-. Vrednovanje sirovog mleka prema sadržaju proteina, masti i njegove zagađenosti FILAJDIĆ M., RITZ M., VAHČIĆ N.: Metode kontrole kvaUtete mUjeka i mli­ ječnih proizvoda ANTUNAC N., MILETIĆ S.: Kolebanje sastava pasteriziranog mUjeka (1974. do 1989.) KULIĆ LJ., CARIĆ M.: Proizvodnja topljenog sira modifikovanjem sastava smeše za topljenje uz primenu prirodnih aroma sira PERKO B., HABJAN-PENCA V., GODIČ K.: Organske kiseline kao mogući parametri kvalitete parmezana KATIĆ V., STOJANOVIĆ L.: Izosan-G u dezinfekciji uređaja za mašinsku mužu krava SLAVESKA U., KRŠEV U., SLAVESKA R., PETKOVSKA B.: Duiamika sadržaja ukupnog i topivog dušika, odnosno koeficijenta zrelosti bie- nog sira u toku zrenja i čuvanja u salamuri 5 129 ŠOBAR B.-.Kvaliteta mužnje i oštećenja mlijeka u mljekarskim sistemima . . . 6 143 ANTUNAC N.: Proizvodnja i sastav mlijeka koza alpina i sanske pasmine .. 6 151 VELIĆ Z.: Rezultati ocenjivanja mleka i proizvoda od mleka na 57. Među­ narodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 6 159 KERVINA F., NARAT J.: Politika razvoja i trgovine u slovenskim mljekara­ ma 7 171 ARSOV A., GODIČ K.: Proučavanje aktivnosti čistih i miješanih kultura L

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments