Affordable Access

RAMIS I RAMIS, Joan. Arminda (Bellcaire d’Empordà, 2006)

Authors
Publisher
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

el valor no nxerament tesrimonial, sinó també dramitic i estetic, d'aquest nosrre patrimoni. A la fi, s'hauria subratllar allo que els responsables del volum saben perfecrament: que, enlli de les desvenrures sociopolíriques i del raienc dels escriptors, la historia rambé la creen, I'cscriuen i ens la relaren els historiadors. &MIS I & M I S , Joan, Arminda, a cura de Vicent de Melclior i Pep Vaisalobre, Bellcaire d'Empordi, EdicionsVitel~la (Philologica: SkrieTex- tos. z), 2006, 124 p. (14 x 21 cm). Dins d'un vast projecce de recuperació, edició i divulgació de clissics lite- raris catalans de i'edat moderna, Vicent de Melchor i Pep Valsalobre -anlb- dós professors universitaris i membres de I'Institut de Llengua i Cultura Catalanes- presenten, com a segon volum de la col.lecció de textos literaris dirigida per Albert Rossich, una acurada edició critica d'una de les obres del dramaturg neoclksic per excel.lkncia a les terres caralanes: Arminda (1771), de Joan Ramis i Ramis. 1 es por beti dir que la peca, el drama més breu del maonks, ha restar i<pricticamentx inkdita, si descomptem I'existkncia d'una edició anterior d'aquesta peqa a cura del mateix Melchor, I'any 1982, de cur- ta tirada,' a diferencia dels altres dos drames ramisians, Lucr2cia o Rorazrra, que han comptat amb les edicions i reedicions -amb un caricter divulgariu i, en alguns dels casos, amb la introducció de certes correccions Iexiq~ies i morfologiques- de Jordi Carbonell i, més recenrment, de Jaume Gomila. L'especialisra en la llengua i la literatura menorquines de I'edat moderna, Vicent de Melchor, autor de la primera tesi doctoral sobre el literat menor- 1. Aquesra primera edició d'Arrninda. q u e j a es vcu voluiiiariosa en observar la cipografia, parreix del inaiiuscrir conservar a la Biblioteca Pública de Maó. Eii uiia breu riora preliminar, siroa la producció de Kamis cii el coiiierr hisrbric i sinrerirza el cenia i la trama d ' A m i n h . Quaiii al rrnr. es rracra &una tr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments