Affordable Access

Download Read

Flor de Card, núm. 147

Publisher
Associació Cultural Flor de Card

Abstract

/fini LLOREnÇ DE/ CfiRDft//flR FEBRER PE /9S9 * N^ /47 PERE ANTONI PISCA, l'home més vell del po- ble, a la secció d'en- trevistes. Pàgina 4 EN GASPAR NITO, un comunista convençut que camina contracor- rent. Pàgina 8 ELS DARRERS DIES, una bulla passada per aigua, però ben anima- da. Pàgines centrals NO PLOU, Un bon temps que no ho és tant. Pàgina 12 ESCÀNDOL ! El director de Flor de Card així com va venir al món! Pàgina 3 Editorial FLOR DE CARD -2- (22) CARRETERES L'augment del parc automobilís- tic està provocant problemes que es van augmentant amb el temps. Els llorencins, per arribar a la zona costera, hem de passar p.er dins el poble de Son Servera i tots coneixem la conflictivitat d'aques- ta carretera. Potser la solució d'aquests conflictes circulatoris es podria trobar sense sortir del terme municipal llorencí: ja que actualment estan arreglant la de la Torrenova per ventura no seria des- encertat que adrecessin la de Son Garrió, i així tendríem una via rà- pida que comunicaria els dos pobles amb la vorera de la mar. En aquest sentit també es podria considerar la possibilitat, ja que tenim dos ponts que travessen la via del tren, de que, entre pont i pont, només hi hagués una sola di- recció. A tal fi bastaria asfaltar la camada que, paral·lela a la via, els uneix per la part de darrera. S'evitaria així un punt conflictiu i en el qual sovintegen els acci- dents- de circulació. I seguint la tònica general, se- ria també desitjable que la carre- tera no passas pel nucli urbà de Son Garrió. A Sant Llorenç ja hem tengut una partida de morts per mor d'aquest fet, el darrer dels quals no fa gaire temps. Mentrestant l'A- juntament no es decideixi a treure- les, per ventura convindria que s'instai.las un radar permanent. Just que s'estalviàs una vida ja hauria valgut la pena. ORDENADOR Flor de Card acaba de complir els 17 anys. Durant aquest temps ha canviat diverses vegades el sistema d'impressió: de la multicopista ma- nual passàrem a l'elèctrica i des-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments