Affordable Access

DOĞUM YAPAN HASTALARIN ALDIKLARI BAKIMI HASTA HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ

Authors
Publisher
Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. / Atatürk University Faculty of Health Science
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Economics

Abstract

ÖZETBu çalışma, vajinal doğum yapankadınların doğumda hemşirelerinyaklaşımlarını hasta hakları açısındandeğerlendirerek memnuniyetlerinibelirlemek amacıyla planlanmıştır.Tanımlayıcı tipte yürütülen çalışmanınevrenini, Ekim 2005-Ocak 2006 tarihleriarasında Denizli Devlet Hastanesi’ndevajinal doğum yapan 460 kadın oluşturmuş,çalışmaya katılmayı kabul eden 320 anneçalışmanın örneklemine alınmıştır.Araştırmanın verileri sosyo-demografik veriformu ve “Hasta Haklarını DeğerlendirmeAnketi” ile toplanmış; yüzdelikhesaplamaları, t testi ve Oneway ANOWAtestleri ile istatistiksel analizler yapılmıştır.Annelerin %43.1’i 20-24 yaşgurubunda, %51.5’i ilköğretim mezunu ve%60.9’u ev hanımıdır. Annelerin%41.9’unun ilk gebeliğidir,%50.9’u tekraraynı hastanede doğum yapmayı isteyeceğinibelirtmiş ve %49.4’ü doğumdaki ebelerininyaklaşımlarının kötü olduğunu ifadeetmiştir. Annelerin %76.6’sı daha öncehasta hakları ifadesini duymadığını,%70.3’ü bir sorun yaşarsa şikayetetmeyeceğini, %29.4’ü şikayet etmemenedeni olarak bir şeyin değişmeyeceğinibelirtmiştir.Annelerin çalışma durumu, doğumsırasında ebelerin yaklaşımlarının nasılolduğu ve bir sorun yaşadığında şikayetetme durumu ile hasta haklarına yönelikdeğerlendirmeleri arasında istatistikselolarak anlamlı fark vardır (p<0.05).Anahtar kelimeler: Doğum, hastahakkı, değerlendirme.ABSTRACTEvaluation of Patients to ReceivedCare after Birth from the Aspect of PatientRightsThis study was planned for thepurpose of determining the level ofsatisfaction of women who have had vaginalchildbirth by evaluating the nursingapproaches from the aspect of patient rights.This descriptive type study was conductedbetween October 2005 and January 2006 atDenizli State Hospital with a sample of 320mothers who agreed to participate in thestudy from the 460 women who haddelivered vaginally during this time.Research data were collected on asociodemographic data form and"Evaluation of Patient Rights Survey," andanalysis was conducted using percentagecalculation, t test, and ANOVA test.The data showed that 43.1% of thewomen were in the 20-24 year old agegroup, 51.5% were primary schoolgraduates, 60.9% were housewives, 41.9%had been pregnant for the first time, 50.9%stated that they would choose to havechildbirth at the same hospital again, and49.4% stated that the approaches of themidwives during delivery were bad. It wasalso determined that 76.6% of the mothershad not previously heard about patientrights, 70.3% that they would not complainif they experienced a problem, and thereason for not complaining for 29.4% wasthat it would not change anything.There was a statistically significantdifference between mothers' employmentstatus, the evaluation of the midwives'approach during delivery and whether ornot they would complain if they experienceda problem with their evaluation of patientrights (p<0.05).Keywords: Childbirth, patientrights, evaluation.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F