Affordable Access

El registre de l'Almoina del Monestir de Ripoll. Documents dels segles X-XII

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

C.C.C.R. ANNALS 1995 -1996 APORTACIONS 1 ESTUDIS 1 El Registre de 1'Almoina del Monestir de Ripoll. Documents dels Segles X-XII M. -S.GROS pvre. El volum 1005A de L'Arxiu de la Mensa Episcopal de Vic conserva part d'un registre dels documents que pertanyien a L'ofici del monjo almoiner de Ripoll, i que servien per a justificar les rendes que devia percebre per a complir la tasca benefica que tenia encomanada. El registre és seguit en els folis 114-1 15 d'un index, per parroquies, del contingut de I'armari de i'arxiu del monestir on I'almoiner conservava tots aquests documents. Aquest índex fou escrit entorn del 1800, i val la pena de reproduir-lo per- que ens permet veure en quines parroquies posseia els seus béns, i també, una vegada més, de lamentar la perdua de I'amiu ripolles, barbarament cremat I'any 1835. En I'edició d'aquest text, i dels regests que publiquem, posem entre parentesis angulars < > els mots que hem afegit per a facili- tar-ne la lectura, i entre els claudators [ 1 tot el que hi manca per culpa dels forats que conté. "lndice de los titulos y escrituras de las rentas que tiene consignadas la dignidad llama- da Limosncria del Monasterio de Sta. Ma. de la Villa de Ripoll en varias parroquias den- tro de este Principado, cuias escrituras estan colocadas dentro los saquillos que existen en el archivo de dicho monasterio y en el armario proprio de dicha dicha dignidad, cua- les van señaladas por el orden alfavetico como se sigue en el presente indice: 1" En el saco de letra A contiene las escrituras relativas á la parroquia de San Manin de Arrnancias. 2" El saco de letra B contiene las escrituras tocantes á la parroquia de San Pedro de Huyra. 3" El saco de letra C contiene los papeles pertenecientes á [la) parroquia de San Quintin de Puigrodon. 4" El saco de letra D contiene los instrumentos concernienltesl á la parroquia de San Estevan de Pardines. ?3 79 2 EL REGISTRE DE 1:ALMOINA DEL MONESTlR DE RTPOLL. SEGLE X-XII

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F