Affordable Access

Estudi dels ferments específics (nou mètode)

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Estudi dels ferments específics (nou mètode) ESTUD[ DELS FERMENTS ESPECIF(CS (NOU METODE) per M. DALMAU Ja es antiga la coneixenca que els ferments no hidro- lisen indiferentment qualsevol substancia organica hi- drolisable per cis acids o alcali;, sing que sa accio es con- creta al grup de les grasses (lipases), ferules (amilases) o albuminoides (proteases). A Fischer es deu l'haver demostrat qur la especificitat dels ferments va mes enlla, depenent estretament de la configuracio estereo-quimica de la molecula. x - metil-glucosic (3 -metil-glucosid H- C O-R R-O C-H C H O H C H O H I Of C H O H C H O H C H C H fermenta and) la invertina no fermenta amb la inverting S'arriba a la concepc16 que els ferments actuen d'una 9o Publications de l'Inslitnt de Ciencies manera estretament especifica, depenent sa accio de la configuracio quimica de la molecula. Abderhalden, deixeblc de Fischer, dedicat a 1'estudi dels albuminoides, desenrotlla en aquests in. idea que Fischer demostra en el grup d.els hidrats de carbo. Adm(.t per a cada albumina una proteasa eespecifica apta per a hidrolisar-la, acceptant que la diferencia es- sencial entre dos albuminoides radica en l'ordenacio liniar dels acids aminics que la formen. Segons ell, quan en el sistema (i (circulator]) apareix un albuminoide nou o en proporcions noves, apareix a 1'ensemps un ferment netament especific que'l desintegra. Aquests albuminoides nous apareixen, segons ell, en 1'embarac, a l'iniciar-se un proces neoplasic, infcccl6s, unit atrofia o degeneracio d'un organ, etc. I creu que de la troballa del ferment s'en deducix la presencia del seu albuminoide, i d'aixo es treuen conse- giiencies diagnostiques 11-limitades. Per a demostrar en cada cas la presencia del ferment especific, Abderhalden dona dos metodes: el de dialisacio i 1'dptic. El metode optic parteix d'una premisa: que aquests ferments tan netament especifics ataquen indiferentment, be 1'albuminoide originari, be les peptones

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.