Affordable Access

แบบจำลองต้นทุนฐานกิจกรรมในธุรกิจกระจายสินค้า

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
  • การบริหารงานโลจิสติกส์

Abstract

ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม เป็นแนวคิดที่มีการนำปาประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ ได้ในระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากช่วยให้ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แนวคิดดังกล่าวยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจกระจายสินค้า ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากข้อจำกัดในด้านความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองต้นทุนฐานกิจกรรมในทางปฏิบัติ การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึง ขั้นตอนในการพัฒนาแบบจำลองต้นทุนฐานกิจกรรม และการนำแบบจำลองต้นทุนฐานกิจกรรมมาประยุกต์ใช้จริง เพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนการกระจายสินค้าที่เกิดขึ้นสำหรับสินค้าแต่ละประเภท โดยการดำเนินการวิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และข้อมูลกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ประกอบการให้บริการกระจายสินค้ารายหนึ่ง ซึ่งให้บริการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังปลายทางต่างๆ ในประเทศไทย ผลจากการวิจัยพบว่า สำหรับกรณีที่มีการใช้ทรัพยากรในการกระจายสินค้าร่วมกันนั้น แบบจำลองต้นทุนฐานกิจกรรมจะเป็นเครื่องมือช่วย ในการวิเคราะห์หาต้นทุนที่แท้จริงในการกระจายสินค้า และช่วยให้ทราบถึงต้นตอที่มาของต้นทุน อันจะทำให้สามารถบริหารต้นทุน รวมถึงวางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ แม้กรณีที่ทรัพยากรไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผลแบบจำลองยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อดูประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร อันจะสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และกิจกรรมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments