Affordable Access

SOCIJALNI RAD KAO SOCIJALNA KONTROLA - INDIVIDUALIZAM ILI KONFORMIZAM?

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; ksi@erf.hr
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Socijalna Kontrola
  • Konformizam
  • Individualizam
  • Preventivni Program

Abstract

Zaprimljeno:6. UDK:376.5 STRUENICINNET SOCUALNI RAD KAO SOCUALNA KONTROLA - INDIVIDUALIZ AM ILI KONFORMIZ Al/I? Antun llijaS Sun6ana Kusturin CZSS Zagreb Ured Pe5denica Gordana Daniel CZSS Zagreb Ured Medve5dak SAZETAK U Republici Hrvatskoj socijalna politika obuhvaia iiroki spektar aktivnosti i mjera. Jedan od njenih znatajnijih segmenata je socijalna skrb koju provode prvenstveno Centri za socijalnu skrb i drZavne socijalne ustanove, ali i drugi kao ito suvjerske zajednice, udruge, druge pravne i fizitke osobe. Socijalni rad prvenstveno spada u pomaiute profesije, praktitnu djelatnost baziranu na huma- nistitkim natelima. Medutim, uz navedenu pozitivno konotiranu pomagatku funkciju socijalni rad kroz svoje oblike i metode sadrii i odredene oblike socijalne kontrole. Osim pojmovnog odredenja socijalne kontrole, njenog cilja, natin provodenja unutar nekog druina, kao i poslje- dica njene primjene, ovaj rad sadrli i kratak pregled, za temu relevantnih, a sadrZajno logitki povezanih pojmova. Modalitete socijalne kontrole prepoznajemo i u praksi socijalnog rada Hrvatske, a njene mo- guie i realne posljedice promatramo kroz osvrt na jedan specifitan segment rada kao ito je rad s djecom i mladima s porerneiajima u ponaianju. Kako je jedna od posljedica primjene soci-jalne kontrole poticanje i razvoj konformistitkog ponalanja, kao i priguiivanje individualizma u nastavku rada definiramo pojmove i nastojimo ih sadriajno analizirati. U radu je saZeto prika- zan preventivni program Modffikacija ponaianja putem igre <MPPI> koji je kno dio programa rada Centra za socijalnu skrb oblik socijalne kontrole, no kroz odredena podrutja rada on se njoj i opire potitudi individualnost. Program <MPPI> je primjer moguieg spoja razvoja i poiti- vanja individualnosti djece s jedne strane i udovoljavanja potrebi druina da provodi socijalnu kontrolu i ima uzde razvoja i kretanja druinenih procesa i dogadanja u svojim rukama. Kljudne rijedi: socijalna kontrola, konformizam, individualizam, preventivni prog

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F