Affordable Access

Primers signes de desgel entre la CEE i el CAME: Gorbatxev sembla decidit a apropar les dues comunitats econòmiques europees

Authors
Publisher
DCidob
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CEE-CAME I Gorbatxev sembla decidit a apropar les dues comunitats econom~ques europees 1 PRIMERS SIGNES DE DESGEL ENTRE LA CEE I EL CAME Amb reticencies, silencis i dificultats pels condicionaments polítics que I'apropament de les comunitats economiques de I'Est i de ['Oest a Europa pogués tenir, sembla que el líder sovietic Gorbatxev esta de- cidit que el CAME es relacioni amb la CEE. Washington, mentrestant, observa de prop els primers contactes. Sembla que I'hora del desgel entre les dues comunitats econbmiques d'hrn- bit europeu ha arribat. Els estats que componen la CEE van fer públic ahir un comunicat despres de la seva reunid ci- mera a Milh, segons la qual desitgen es- tablir contacte amb el Consell d'Ajuda Mútua Econbmica (CAME, tamb6 cone- gut com COMECON). D'aleshores en- CA, s'han produi't una sbrie de comuni- cats que, malgrat les dificultats -per- que no hi pot haver apropament CEE- CAME si no hi ha apropament Est- Oest- han captat I'interes de Gorbat- xev i els seus homes que han sabut re- collir el senyal i I'han col.locat com a un dels trets diferenciadors del lideratge de la instituci6 econbmica supranacional dels pai'sos de I'Est. Per primer cop el CAME reconeix for- malment I'existbncia de la CEE i ho fa obertament, demanant-li relacions. La Comunitat Econbmica Europea dema- na aclariments sobre les intencions del CAME, sobretot pel que fa al futur de les relacions entre aquests dos blocs. La Comissi6 de la CEE va transmetre a finals de juliol una carta assegurant que la millora de les relacions entre la CEE i el CAME no t6 perque anar en contra de les relacions que la CEE man- t6 per individual amb bona part dels pai- sos que componen el CAME. La carta adre~ada al secretari gene- ral del CAME, Viatxeslav Sytxev, va ser remesa a I'ambaixador de Romania a Brussel-les, representant en exercici del CAME. Així es responia per part occi- dental la carta que Sytxev envia el juny passat a la Comissi6 en la qual I'alian- ca

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments