Affordable Access

Notes breus sobre flora dels Països Catalans

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Notes breus sobre flora dels Països Catalans Butll. Inst . Cat. Hist. Nat., 57 ( Sec. Bot ., 7): 105-108. 1989 NOTES BREUS SOBRE LA FLORA DELS PAISOS CATALANS Rebudes fins a I'octubre de 1988 Aquest apartat acull aportacions notables a la flora dels Paisos Catalans (novetats floristiques, localitats que eixamplen significativament I'area de distribucio, etc.) en for- ma de notes curtes. Els autors faran arribar Ilurs aportacions, acompanyades de la biblio- grafia corresponent, al Consell de Redacci6 del Butlleti, el qual s'encarregara de reordenar- les i d'estructurar una bibliografia conjunta. Cadascuna de les notes portara un titol curt i concis, i anira signada. Anogramma leptophylla (L.) Link a Valencia Anogramma leptophylla (L.) Link es un taxon escassament representat a les arees silicies del territori valencia, on solament es coneix de la provincia de Castello (GARCIA-FAYOS et al., 1984; MATEO, 1984). Recentment, va ser recollit a la serra de la Calderona (provincia de Valencia) fet que fou comunicat verbalment als editors de Flora Iberica. Amb la present nota es donen a coneixer les dues localitats valen- cianes de les quals posseim material d'her- bari: Valencia: mont Picaio (Pugol), Ser- ra de la Calderona, 30SYJ39; 370 m; 22-I- 1986. M. B. CRESPO, J. R. NEBOT, J. OLCINA & A. SENDRA; VAB 86/530. Font del Berro (Serra), Serra de la Calderona, 30SYJ19; 550 m; 6-1I1-1987. G. MATEO & M. B. CRES- Po; VAB 870205. El comportament ecologic de les pobla- cions d'aquesta falguereta al territori per- met d'enquadrar-les dins fragments del Selaginello denticulatae - Anogrammetum leptophyllae R. Molinier 1937, puix que es presenta ocupant els replanets terrosos ombrivols dels afloraments silicis del Buntsandstein, situats a l'estatge termo- mediterrani de microombroclima subhu- ITIit. G. MATEO I M. B. CRESPO Antirrhinum sempervirens Lapeyr. subsp . sempervirens als Pirineus Orientals Aquesta planta de les rogues calcinals de muntanya, endemica de la serralada pi-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.