Affordable Access

Notes breus sobre flora dels Països Catalans

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Notes breus sobre flora dels Països Catalans Butll. Inst . Cat. Hist. Nat., 57 ( Sec. Bot ., 7): 105-108. 1989 NOTES BREUS SOBRE LA FLORA DELS PAISOS CATALANS Rebudes fins a I'octubre de 1988 Aquest apartat acull aportacions notables a la flora dels Paisos Catalans (novetats floristiques, localitats que eixamplen significativament I'area de distribucio, etc.) en for- ma de notes curtes. Els autors faran arribar Ilurs aportacions, acompanyades de la biblio- grafia corresponent, al Consell de Redacci6 del Butlleti, el qual s'encarregara de reordenar- les i d'estructurar una bibliografia conjunta. Cadascuna de les notes portara un titol curt i concis, i anira signada. Anogramma leptophylla (L.) Link a Valencia Anogramma leptophylla (L.) Link es un taxon escassament representat a les arees silicies del territori valencia, on solament es coneix de la provincia de Castello (GARCIA-FAYOS et al., 1984; MATEO, 1984). Recentment, va ser recollit a la serra de la Calderona (provincia de Valencia) fet que fou comunicat verbalment als editors de Flora Iberica. Amb la present nota es donen a coneixer les dues localitats valen- cianes de les quals posseim material d'her- bari: Valencia: mont Picaio (Pugol), Ser- ra de la Calderona, 30SYJ39; 370 m; 22-I- 1986. M. B. CRESPO, J. R. NEBOT, J. OLCINA & A. SENDRA; VAB 86/530. Font del Berro (Serra), Serra de la Calderona, 30SYJ19; 550 m; 6-1I1-1987. G. MATEO & M. B. CRES- Po; VAB 870205. El comportament ecologic de les pobla- cions d'aquesta falguereta al territori per- met d'enquadrar-les dins fragments del Selaginello denticulatae - Anogrammetum leptophyllae R. Molinier 1937, puix que es presenta ocupant els replanets terrosos ombrivols dels afloraments silicis del Buntsandstein, situats a l'estatge termo- mediterrani de microombroclima subhu- ITIit. G. MATEO I M. B. CRESPO Antirrhinum sempervirens Lapeyr. subsp . sempervirens als Pirineus Orientals Aquesta planta de les rogues calcinals de muntanya, endemica de la serralada pi-

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments