Affordable Access

HEMODİYALİZ HASTALARININ ÖZ-BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Authors
Publisher
Atatürk Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. / Atatürk University Faculty of Health Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1,2002 HEMODİvALİz HASTALARıNIN ÖZ-BAKıM GÜCÜNÜN DEGERLENDİRİLMESİ* Emine KlYAK** Seher ERGÜNEY* ** ÖZET Bu araştırma Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemodiyaliz Merkezi, Erzurum Numune Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi ve Erzurum Sosyal Sigortalar Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi 'nde Ocak 1999 tarihinde hemodiyalize devam eden ve evrenin tamamını temsil eden 76 ';asta üzerinde yapılmıştır. Veriler, hastaların tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla araştırıcı tarafindan geliştirilen anket formu ve Nahçivan tarafindan geçerlilik güvenilirliği yapılan Öz-Bakım Gücü Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendiril­ mesinde Yüzdelik, Varyans Analizi, Tukey HSD ve t­ testi kullanılmıştır. Hastaların genel öz-bakım gücü puan ortalamasının 107.42±13.03 olduğu ve hastaların medeni durumu, çalışma durumu, gelir düzeyi, eşinin eğitim seviyesi ve diyete uygun beslenme durumu ile öz-bakım gücünü puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Bunun yanında hastanın cinsiyetinin, yaşının, yaşadığı yerin, aile tipinin, ailedeki birey sayısının, bağımlı birey sayısının, diyalize girme süresi ve sıklığının öz-bakım gücünü etkilemediği ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler : hemodiyaliz, hasta, öz-bakım gücü. ABSTRACT THE EVALUATION OF SELF-CARE CA PABILlTY OF PA TIENTS RECEIVING HEMODIALYSIS The present research was planned and conducted descriptively to evaluate the socio­ demographical features and self-care capabilities of patients receiving hemodialysis and the factors ajJecting their self-care ability. This research was made on 76 patients representing the whole group who were included in this study and who had been receiving hemodialysis in January 1999 in the Hemodialysis Center at Atatürk University Süleyman Demirel Medical Center Research and Application Hospital, in the Hemodialysis Department of th

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F