Affordable Access

Excavacions a la variant sud de Reus

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

@ I Secció de Geografia i Historia k Excavacions 0 O & a la variant sud de Reus a Introducció Eis moments histbrics a quk corresponen les restes arqueolbgiques trobades a l'excavació de Mas d'en Corts o d'el Roquís són dues: l'kpoca tardorepublicana i I'kpoca alt-impe- rial. El període tardo-republicii, situat cronolbgi- cament entre els segles 11-1 aC, pot ser carac- teritzat entre d'altres aspectes per ser una etapa transitbria i &integració entre les anti- gues estructures indigenes -els ibers-, i els nous pobladors de la Península, els ex-sol- dats de les legions romanes, reconvertits en colons i pobladors de 17ager. El nord-est peninsular, punt de desembarc de les tropes romanes en la seva lluita contra 17imperi cartaginks, és aviat sotmks als designis marcats pels nouvinguts, gaudint alhora d'una pau que no assohi la resta de la Península fins arribar al regnat &August, període que s'anomena Imperial. Donada aquesta condició bisica per a un desenvolupament i creixement econbmic, ens trobem amb una ordenació del territori que estableix o crea ciutats com a nuclis econbmics principals i de difusió de la cultu- ra romana. Al voltant d'elles s'articulen petits nuclis d'ocupació dedicats a l'explota- ció agrícola com a activitat econbmica prin- cipal. Aquests centres presenten sovint trets materials i característiques constructives que són testimoni d'una conjunció entre les dues cultures. El quadre d'ocupació que presen- tem és doncs transitori i aviat deixari d'exis- tir per donar pas a un nou i definitiu model d'implantació i d'explotació rural que gira entorn al que coneixem com a vila. Les vil-les, com a exponents d'aquesta ocu- pació rural, seran els nuclis econbmics d'explotació que perduraran, en molts casos, h s a la fi de 1'Imperi. L'excavació de Mas d'en Corts, campanya de 1998 L'excavació realitzada al jaciment de Mas d'en Corts ha fet sortir a la llum dues fases d'ocupació en aquesta zona. La primera, datable en kpoca iberor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments