Affordable Access

Llei i justícia. El dificil camí entre la norma i l'ètica

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

421 17 Educació Social Llei i Justícia. El difícil camí entre la SantiagoVidal norma i I'etica I ntroducció La confrontac ió entre legalitat ijustícia és di ssortadament una realitat habitual en el món de l dret, fin s al punt que hom pensa tot sov int que és ga irebé inev itable que la societat c iv il i els mate ixos ciutadans indi viduals quedin defraudats cada vegada que, en defensa deis seu s legítims interessos particulars o en exercici de drets cololectius, acude ixen a un tribunal en petic ió d ' emparao En un Estat democratic i soc ial de dret, que fac i realitat la irrenunciable aspirac ió jurídica de separació de poders entre el legislatiu , l' executiu i el judic ial, és irrefutable que hom ha d ' esperar deis seus tribunals de justícia una estricta aplicació de la normati va legal en termes d ' igualtat. En aixa rau precisament la confi an~a deis ciutadans en el seu sistema judicial, sobretot quan es tracta d ' un poder que no és escollit per elecció popular o designac ió parlamentaria, com succee ix en l' Estat espanyol i gairebé en tots els paO¡sos de l nostre entorn europeu, a di ferencia del que passa en els paO¡sos de l' area anglosaxona, com per exemple e ls EUAo Tanmateix, oblidar que la llei no és només un cúmul de reg les de dret pos itiu o processal, sinó també un seguit de declarac ions de princ ipis que cal analitzar de forma interpretativa, constitueix un gran error. 1 malauradament, al nostre país cada vegada són més elsjuristes que defensen una aplicac ió gairebé literal de la norma jurídica, a fi de garantir -segons ells- al max im la imparc ia litat i objecti vitat. D'aquesta maneraconfonen la necessaria independencia judicial, proclamada per l' art. 117 de la Constitució i desenvolupada per la llei organica del Poder Judicial 6/85, amb la imprescindible implicació del jutge en la recerca de la veritat, premissa prev ia a la interpretac ió j usta de la lleio Només des d 'aquesta aptica, crec sincerament que estara e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments