Affordable Access

Committee for Library Services for the People with Special Needs : ten years of activity (2000-2010)

Authors
Publisher
Croatian Library Association; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

VjesnikBibliotekara_02-2010.indd Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53, 2(2010), 1-9 ISSN 0507-1925 © VBH 2010. KOMISIJA ZA KNJIŽNIČNE USLUGE ZA OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA DESET GODINA DJELOVANJA (2000.-2010.) COMMITTEE FOR LIBRARY SERVICES FOR THE PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS TEN YEARS OF ACTIVITY (2000.-2010.) Sanja Frajtag Hrvatska knjižnica za slijepe [email protected] Dunja Marija Gabriel Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu [email protected] UDK / UDC 02:061.23:026 Stručni rad / Professional paper Primljeno / Received: 8. 6. 1020. Sažetak Pregled deset godina rada Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potreba- ma Hrvatskoga knjižničarskog društva uključuje: nastanak i plan rada Komisije, organizi- ranje stručnih skupova, predavanja i radionica, rad na projektima, prevođenje na hrvat ski je zik međunarodnih publikacija i suradnju s Međunarodnim savezom knjižničarskih dru- štava i ustanova. Ključne riječi: Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama, nasta- nak, djelovanje, skupovi, međunarodne publikacije, međunarodna suradnja Summary The review of the ten years’ work of the Committee for Library Services for the Peo- ple with Special Needs of the Croatian Library Association includes: the origins of the Committee, work plan and schedule, organization of conferences, lectures and workshops, developing projects, translation of international publications into Croatian, and coopera- tion with International Federation of Library Organizations and Institutions. VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE 53, 2(2010) 2 Keywords: Committee for Library Services for the People with Special Needs, ori- gins, work, conferences, international publications, international cooperation Uvod Poslanje Hrvatskoga knjižničarskog društva (dalje u tekstu HKD) obuhvaća veći broj važnih djelatnosti kao što je promicanje opće pismenosti, osiguravanje slobodnog protoka informacija za sve građane te pravo korisnika knjižničnih uslu- ga i službi na sl

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F