Affordable Access

Psicopedagogia i medicina: el paper dels metges catalans en la primera fonamentació de l'entorn psicopedagògic

Authors
Publisher
Revista Catalana de Pedagogia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

01 Angel C. Moreu PSICOPEDAGOGIA I MEDICINA: EL PAPER DELS METGES CATALANS EN LA PRIMERA FONAMENTACIÓ DE L’ENTORN PSICOPEDAGÒGIC Ángel C. Moreu Calvo A la memòria del professor Alexandre Sanvisens i Marfull (1917-1995), pedagog i insigne estudiós de la tradició dels metges-filòsofs D’acord amb la tradició que ha dedicat una especial atenció a l’estudi dels metges filòsofs, potser ha arribat el moment de fer palesa la inestimable aporta- ció de la medicina en la consolidació de l’entorn de la psicopedagogia en gene- ral i de la psicopedagogia catalana en particular. L’estudi dels metges filòsofs va ser introduït a Barcelona per Tomàs Carreras i Artau, catedràtic d’ètica i de so- bres conegut pels seus estudis lul·lians. Al seu torn, el pedagog Alexandre San- visens i Marfull, que es considerava deixeble de Tomàs Carreras, va continuar aquesta línia d’investigació a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Bar- celona. No hi ha dubte que els metges filòsofs, estudiats també a Madrid per Pe- dro Laín Entralgo, han inspirat obres importants per a la teoria i la història de la filosofia, de la medicina i de la pedagogia. La investigació de Sanvisens sobre els metges filòsofs ocupa un lloc im- portant al llarg de la seva trajectòria docent i investigadora, de la qual desta- quem tres referències: la seva tesi doctoral sobre el doctor Andreu Piquer, els seus estudis sobre Llull, Letamendi o Gimbernat, i la direcció de cursos i tesis doctorals sobre aquesta temàtica. No és casualitat, doncs, que la seva carrera co- mencés amb un estudi sobre un metge filòsof, Andreu Piquer, i que el seu últim projecte docent fos un curs de doctorat titulat «El paper psico-pedagògic dels metges-filòsofs catalans». Així, doncs, l’article que presentem aquí sobre l’apor- tació dels metges en la fonamentació de l’entorn psicopedagògic a Catalunya s’inscriu de ple en aquesta línia d’investigació iniciada a casa nostra pel profes- sor Sanvisens. Disposem d’un espai molt reduït per a una història on la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F