Affordable Access

La biblioteca digital

Authors
Publisher
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La biblioteca digital 75 La biblioteca digital Adoració Pérez Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya [email protected] RESUM Aquest article intenta definir i donar una visió general del que són les biblioteques digitals en el moment present: els desenvolupaments que s’estan portant a terme arreu del món en aquest sentit, els avantatges de la generalització d’aquests pro- cessos, els beneficis a curt i mitjà termini per una gran part de la societat, espe- cialment en el camp de la recerca, i els problemes que l’evolució tecnològica, econòmica, social, etc., constant, fa emergir entorn d’aquest camp. RESUMEN Este artículo intenta definir y dar una visión general de lo que son las bibliotecas di- gitales en el momento presente: los desarrollos que se llevan a cabo por todo el mundo en este sentido, las ventajas de la generalización de estos procesos, los be- neficios a corto y medio plazo para una gran parte de la sociedad, especialmente en el campo de la investigación, y los problemas que la evolución tecnológica, eco- nómica, social, etc., constante hacen emerger entorno a este campo. ABSTRACT This paper would define the term digital library in contrast with other analogous terms like electronic library or virtual library. It describes the basic characteristics of digital libraries and also the problems that these developments produce in a tech- nologic, economic and social changing environment and some specific projects and developments in several areas and in different countries. Definició No és gens fàcil en aquests moments definir qué són les biblioteques digitals, allò que ca- dascú de nosaltres entén per biblioteca digital, i distingir entre l’ús i el significat dels diferents termes que s’utilitzen per definir aquesta expressió. S’han utilitzat i barrejat bàsicament tres conceptes que, tot i tenir connotacions diferents, moltes vegades han volgut fer i fan referència a una mateixa cosa: biblioteca electrònica, bi- blioteca digital i biblioteca virtual. Hi h

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments