Affordable Access

Història de la recerca vulcanològica a les nostres terres

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0174_058 D' i in tuvi , pa r lnn t en generü l , cal remarciir i.]ue es fa difícil d 'escatir enr rc els aiitors que e s m e n t e n per pr imera vcuíida l:i p resenc ia d ' un tcnomen, t an pa ten t en genlof^ia, com és el VLilcanismL', d'aquclls altres que, a mes a mes, el descriiicn a fons{l). Per aquesta raú, Solé Saban's parla de predescnhriinents en reterir-se ais primers. La situació política ¡ la vida científica en el tránsil del s. XVIII al s. XIX Val a dir que la historia deis descubriineats del vulcanisme cátala s'ha estes durant quasi dos segles. Va C{)men(;ar amb els volcans olotins, els mes hclls i hen conserváis de tota la pL'nínsula Ibérica, a la fi de! s. XVIII i ha durat fins hen entrat el s. XX, especialment peí que ta a les manifesracions volcaniques del neogen empordanes. Cal fer un recorreyut diacronic que, hen mirat, abasta tota la historia de la geología catalana. Aquesta historia científica no es pot desglossar, pero, de ['amhient ¡)(iláic i eami'mic que ha viscut el nosfrc país durant les dues darreres centúries el qual ha repercutit pregonanient, no cal dir, en el dcscnvnkipament inrel-leccual i científic de Catalunya. Tots aquests anys transcorregueren en un marc d'una gran i n t r a n q u i M i t a t pol í t ica en una atmosfera de repress ions , d ' in tegr i sme religiós, de l ihcra l i sme amh noves idees revolucionaries, de políriqucs eixides de la revolució francesa, del marxisme na ixen t , de les idees imper ia l i s tes de N a p o l e ó . Historicament podem recordar la repressió contra Catalunya, emanada del Decret de Nova Planta (1716). A la fi del regnat de Caries IV (fi del s. XVlI i ) esclataren els conflictes amh els francesos: la "Guerra Cran>. {179V1795) i l 'anomenada pels castellans "Guerra d'independéncia>. ( 1 8 0 8 - I L S I O ) , O, si voleu, l 'annexió (ocupació) imperial de Catalunya a l'Estat francés, seguida immediatamcnt de la -Década Omniosa» de Ferran Vil (1823-1833). El país continua trasbalsat a

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F