Affordable Access

Solé Sabarís, Lluís. La llargada real de la Costa Catalana

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Sos, V. Los fósiles triásicos españoles del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid Bibliografia 319 Amb la descripci6 de la Costa Brava catalana el professor SAN Miuui-:L DL LA CAMARA completa I'estudi geologic de gairebe tota la costa catalana paleozoica iniciat amb un altre treball sobre la Costa de Llevant. Es tracta d'un excellent treball de sintesi que mancava fer d'aquest bell indret de la nostra terra. Aqui han existit les cinc fuses eruptives que el mateix autor descobri en el muntanyam del Alaresme, aixo es, una post-caledoniana, una altra post-herciniana i altres dues alpidiques, probablement pirenenca Puna i alpina I'altra, i una fase d'edat indefinida posterior als porfids post-dinancians. L'autor accepta, tambe, la discordancia de les calisses silurico-devo- niques amb les pissarres siltiriques, la qual cosy prova I'existencia de plegaments caledonians que el propi autor ha estat el primer en as- senyalar- los a la Serralada de Marina. Completa el treball tin estudi petrografic, il'lustrat amb una bona serie de inicrofotografies, de les roques eruptives i metamorfiques de la regio. - L. SOLD SASARis. SOLE SABARIS, Lluis. - La llarl;ada real de la Costa Cata- lano. - Butll. C. E. de Catalunya, n." 4,53, Barcelona, 1933. Treball de morfometria sobre el desenvolupament del Iitoral ca- t ilia; es comparen les diferents medicions fetes fins a la data, de les y,ie en re;ulten xifres diferents. Indica tres procediments per a deter- minar l 'index de desenvolupament de la costa, que aplicats a Cata- lunya, el porter a la conclusi6 de que existeix el predomini de costes amb an index de desenvolupament inferior a 1,09, es a dir, costes baixes, (deltes i planes litorals). - N. LLOPIS LLAUO. Sos, V. - Los fosiles tridsicos espanoles del Museo Nacio- nal de Ciencias Naturales de Madrid. - Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., t. XXXIII, n.' 8, Madrid, 1933. Cataleg dels fossils triasics existents al Museu de Ciencies Natu- rals de Madrid, precedit d'una breu explicaci6 d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F