Affordable Access

R. J. Johnston, F. M. Shelley, and P. J. Taylor (ed): Developments in Electoral Geography

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Omli, pnlwd, rec:enzij~. Polrt. misao, licA XXlX (1992}, No. 2, SIT 136--148 135 uvjetom ako se pazi IDI to s kime se 1 kako \rle usporedbe. Odredeni utjecaj poJctlmib izbornih su- stava na Mrukturu straoa~kog sustava, od- nose izmedu parlamenta i Cg?elculive, i unpre politički razvnak male sc uočiti u odredenim t.emJ;ama, ali samo kao tenden- CIJa koja se pokazuje tele nakon dužeg nv.Iloblja i tek nakon nekoliko uzastopnih rtborn održanih u relativno sličrum U\1etima Zbog toga sc očekiwnJa takvih cfek<.tta prlti· kom prvih izboro, odnu;no u uvjetima kad se tek ll&'llllJC uspostaviLI slobodni ~ izbori kao temelj uspostav!Jan.J3 politi&e vlasti tamo gdje takvih r:t.bora dugo niJe bilo, ob~no pokažu pogrešnima - kao §Lo sc i dogodilo s predvldanjem efekata prvih slobodruh u.hora u HM!tskoj 1990. godlnc. Nohlen naglašava znač~:~j poznavanja iz- borne tehnrkc i izbornih pravtla od strane glasa~. kako bi se ~k i skromna očeld\anJa u pogledu efekata mogla pokaz.au opravda- ruma. Duslrira to primjerom pogrešnog opredjeljivanja relauvno velikog broja birača, sa sta.J31Na njihovih vlasittJb prefcreou.J3 na vik li.(JJ:;~ IZbora u Njemačkoj uslijed nerazumijevanJa pravila stoga se u uvjetima nerazvijene pohličke kulture i slahog po7.nava- nja fuok.cioniraoJI:I političkog SUSt.aYa valja za. lagati za jednosw,nijc izbaoe Lebnike. Značajno mjesto u procjeni pojcumih iz- bornih sustava Noblen <.Jaje povijesti nJihova ra7Vitka, te knjiga sadrži obilJe materijala kOJI je do sada bro nedostupan na Jednom mjestu, čak i o takvim izbornim sustavima kao SLo su oni u Velikoj Britaniji, Nje- mačkoj ill r:rancosk.OJ. ro je dalJnJe upozorenje na oprez u oćekNanJrma tamo gllJe takve pov1J~li nema, odnosno gdje uopće nije bilo slobodnih viš<..omanačltib iz- bora Glavna je Nnhleoova preporuka da istraživanja i analize, umjesto potrage za »Općim ~konitoslima«, treba usmjerili na konkretne i pojcdiname stutlrJc pojedinih iz- bora u odrederum političkim sustavima, 10 jesi o pojedi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments