Affordable Access

El sindicalisme i els reptes del 2000

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0184_078 S 1 N D I L 1 M R O La c^n/^4^<^ccié a Girona deis anys setanta ais noranta ^ ^ • ^ ^ ^ B H ^ ^ ^ B ^ prüblemática mole especial, es t r a c t a d 'una indus t r i a molt Hígada a la demanda, factor que explica en bona part la seva dispersió geográfica. Tot un seguit de factors inñuíren enormement en el creíxement sectorial de la construcció en els anys secanta com foren la construcció de l'aiitopista, el creixement de les poblacions turístiques i la recepció d'una important immigració necessitada d'habitatge. Aquest creixement tindrá també un fort impacte en les industries auxiliars de la construcció des de la cerámica a les cimentercs. Del creixement a la crisi Les estadi'stiques deis setanta referents a la má d'obra ocupada están realitzades a part i r d 'una d e c l a r a d o voluntaria de les empreses sobre el nombre de treballadors afiliats a la Segureta t Social , és a dir no reflecteix l ' impor t an t nombre de t reba l ladors de Teconomia submergida, especialment important a la construcció. Evolució del nombre de treballadors de la construcció a la comarca del Girones. (Els percentatges fan referencia al total de treballadors del sector secundari) 1964 1970 1979 Núm.Treh. % 3.860 27,1 Müm.Trcb. % 6.038 28,4 Niim.Trch. % 5.097 23,3 La c o n s t r u c c i ó , com s 'observa a la gráfica, experimenta un fort creixement des de comen^aments deis se ixanta íins a la pr imera meí ta t deis se tan ta . Aquesta forta demanda de má d'obra sois es podrá cobrir ier^n' Cj[éx^a^ amb una forta onada migratoria afavorida per la poca qualificació requerida i les dificultats de feina en les iones enca ra m a j o r i t á r i a m e n t agrár ies d ' a l t res ind re t s peninsulars. Mes enllá del Girones, si ens apropem a les poblacions costaneres, agafant el cens de població del 1970, trobem que a Sant Feliu de Guíxols 1.118 persones t reba l laven a la cons t rucc ió , que r ep resen taven el 44,03% del sector secundari;

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments