Affordable Access

La base d'hidros del Port de Pollença. La seva influència medicosanitària

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Gimbernat 2002, (**), 38, 129-143 LA BASE D'HIDROS DEL PORT DE POLLENCA. LA SEVA INFLUENCIA MEDICOSANITARIA (Resum de la conferkncia inaugural) Anton PUJOL BERTRAN Pollenqa Introducció La Base dYHidroavions del Port de Pollenqa, creada entre 1935 i 1937, ha tingut una repercussió clara en la histbria local, encara poc estudiada i, fins i tot, diria que poc valorada. Aquesta repercussió o influkncia sobre un petit poble de pescadors ha estat de tres tipus: 1 .- Urbanística 2.- Socioeconbmica 3.- Mbdicosanitiria No tenim dades quantitatives per poder afirmar i desenvolupar aquests tres punts, perb si disposem de dades qualitatives extretes de diverses fonts, la principal, l'arxiu histbric de 1'Exkrcit de 1'Aire a Villaviciosa de Odón (Madrid), amb el seu extens fons documental i fotografic. Altres fonts han estat les orals. Encara hi ha molts pollencins i pollencines que recorden la seva estada a la Base ja destinats com a oficials, com a soldats de lleva o com a empleats civils. Aquesta gent també m'han facilitat moltes fotografies. Amb totes aquestes fonts he pogut recuperar més de 300 fotografies, que són una valuosa font secundaria per a l'estudi de la histbria de la Base (la conferkncia es va acompanyar d'una petita selecci6 per a donar a conkixer el seu valor histbric). Recentment es va celebrar el curs anual d'histbria de Pollen~a, organitzat pel Dr. Pere salas', dedicat en la present edició a la Guerra Civil i vam tenir la sort de comptar amb la predncia del professor Massot, de 1'Abadia de Montserrat, qui va parlar de la importhcia de la Base pel control del Mediterrani occidental durant la nostra guerra. Curiosament, a 1'Ajuntament de Pollen~a no s'ha trobat cap referbncia de la Base dYHidros; pensem que la causa d'aixb és que els militars no necessitaven cap mena de permís ni autorització de les autoritats locals per desenvolupar la seva feina, almenys en els períodes de la guerra i en el postimmediat?. Als llibres de difunt

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F