Eesti üldhariduse rahastamise olukord ja probleemid

Affordable Access

Download Read

Eesti üldhariduse rahastamise olukord ja probleemid

Authors

Abstract

Microsoft Word - 5_Reiljanid.doc EESTI ÜLDHARIDUSE RAHASTAMISE OLUKORD JA PROBLEEMID1 Janno Reiljan, Ele Reiljan Sissejuhatus Haridusküsimustes põrkuvad ühiskonna eri kihtide huvid ja eri- nevate poliitiliste jõudude ideoloogilised seisukohad. Objektiiv- sete huvide ja neid kajastavate ideoloogiate vastandlikkuse tõttu ei ole võimalik välja töötada üht, kõiki osapooli täielikult rahul- davat hariduse arendamise, sealhulgas rahastamise mudelit. Pi- kaajalise toimemehhanismi tõttu vajab aga haridus vastavalt ka pikaajaliselt stabiilseid tegutsemise aluspõhimõtteid. Pikaajalise stabiilsuse saavutamiseks tuleb haridussüsteemi arengu kavan- damisel jõuda eri huvigruppide taotlusi tasakaalustavate lahen- dusteni. Nendeni jõudmine eeldab haridussüsteemi arengu kõigi aspektide, seda mõjutavate tegurite ja sellest lähtuvate ühiskond- like impulsside kompleksset analüüsi. Käesoleva artikli eesmärgiks on esitada Eesti üldhariduse rahas- tamise olukorra hinnangu ja rahvusvahelise võrdluse alusel üld- hariduse rahastamise reformikava peamised suunad ja problee- mid üldhariduskoolide finantsilise jätkusuutlikkuse tagamisel. Eesmärgi saavutamiseks hinnatakse: • hariduse rahastamise nüüdisaegseid teoreetilisi seisukohti ja 1 Käesolev artikkel valmis EV Teadus- ja Haridusministeeriumi sihtfinant- seerimise projekti T0107 ja sihtasutuse Eesti Teadusfond grandi nr 5709 uurimistööde raames. Eesti üldhariduse rahastamise olukord ja probleemid 120 Formatted: rahvusvahelisi kogemusi; • praegust üldhariduse rahastamise taset, skeemi ja nende mõju kohalikele omavalitsustele kuuluvate koolide finantsilisele jätkusuutlikkusele; • üldharidusse tehtavate investeeringute uue rahastamissüs- teemi olemust ja selle rakendamisega seotud probleeme; • üldhariduskoolide õppekulude uue rahastamissüsteemi ole- must ja selle rakendamise võimalikke tagajärgi. Artikkel baseerub haridus- ja teadusministeeriumi informatsioo- nil

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments