Affordable Access

Plastične bočice i bisfenol A – mišljenje jedne mame

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

117-118zastita okolisa.indd 29(2008)2polimeri 117 Z A [ T I T A O K O L I [ A I Z D R A V L J A Priredila: Maja Rujni}-Sokele O bisfenolu A posljednjih je godinu dana na- pisano toliko napisa u medijima u Hrvatskoj i svijetu da se ~ini da o njemu svi sve znaju. No pitanje je koliko je tih napisa znanstveno utemeljeno, a koliko ih je poslu`ilo samo nepotrebnom sijanju panike i {irenju nega- tivnog imid`a plastike u javnosti. Nije to ni prvi ni posljednji napad na plastiku i takvi napisi i krive interpretacije periodi~ki se po- navljaju. Bili smo svjedoci napada na PVC, PET boce, kao i na polietilenske vre}ice, pa je tako red do{ao i na polikarbonatne bo~ice za hranjenje, osobito dojen~adi. [to je bisfenol A? Bisfenol A (BPA) je industrijska ke- mikalija, kemijskog naziva 2,2-bis(4- hidroksifenil)propan, koja je sintetizirana jo{ po~etkom pro{loga stolje}a. No prvi je put primijenjena tek pedesetih godina, kada je razvijen novi plasti~ni materijal, polikarbo- nat, koji je kao osnovnu gradivnu jedinicu imao upravo bisfenol A. U Europskoj uniji bisfenol A proizvode ~etiri tvrtke na {est proizvodnih lokacija, ukupno oko 700 000 tona godi{nje. BPA se najvi{e upotrebljava u proizvodnji polikarbonata (71,1 %) i epoksi- dnih smola (25 %). Manje se rabi u proizvo- dnji fenolnih smola, nezasi}enih poliesterskih smola, poliola/poliuretana i modificiranih poliamida te za proizvodnju prevlaka (unu- tarnjih za{titnih slojeva) konzervi, toplinski osjetljivog papira, kapljevina za ko~nice te u proizvodnji i preradbi PVC-a.1 Najvjerojatniji na~in unosa bisfenola A je oralno, odnosno hranom i pi}em u koje je otpu{tanjem i migracijom u{ao BPA koji se nalazi u ambala`i, s obzirom na to da se polikarbonat rabi za izradbu bo~ica za hranjenje dojen~adi (slika 1)2 te za izrad- bu tanjura, ~a{a, vr~eva (slika 2)3, lon~i}a, posu|a za mikrovalne pe}nice i spremnika za ~uvanje hrane. Upotrebljava se tako|er u proizvodnji epoksidnih i fenolnih smola koje ~ine unutarnji za{titn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments