Affordable Access

Notes mineralògiques VII : Troballa de l'atacamita [Cl (OH) Cu, Cu (OH)2] als Monegres d'Osca

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Notes mineralògiques VII : Troballa de l'atacamita [Cl (OH) Cu, Cu (OH)2] als Monegres d'Osca 122 Notes mineral6giques \II 'I' rohaIIa de I' at aeartiita (; I (OII) Cu. (:II (OII)_ AS ^lone,^rei ' iI Osea En el n ilrge esquerre del rill Alcanadre, davant del poble d'()nti- nvena i en Hoc proper a1 moll fariner, on el terreny estii integrat per bancs de fires calcari, que sobresurten de la terrassa de I'esntentiit rill, vaig trobar alguns fragments d'aquesta roca cony si haguessin estat pintats de verd. I)e primer no hi vaig donar import,"inciii per (-retire que eren rester d'algun senval de pintura: pert en veure que aquests fragments autb incrustations verdes menudejaven soviet, vaig cercar per aquell indret el lloc d'on podien procedir, i, efectivarnent, a ntig vessant del saso (') poguereni comprovar que, per les clivelles de la roca, en aflorar, sortien lee esnlentades incrustations. No del tot con- ven4ut, vaig desnnnrtar part del bane calcari, i tots els bocins de roca sortien amb in incrustacio verda. Llavors vaig comprovar que 110 es tractava de cap tint, siii' que n' era una veritable incrustacio d'origen mineral. De totes nianeres, sense donar-hi ntassa intportiuuia, en vaig recollir un petit exemplar. puix que em creia que no era sino sellyals d'algun carbonat de coure. ,Ales tard, davant el dubte que tenia sobre In naturalesa de 1'es- ntentada incrustacio (perquf^ , en realitat , el color verd no es pas el dels carbonate de coure), in vaig tirar nna gota d'acid i no dona efer- vescencia de cap menu. Llavors rn'entru la sospita que fos tin clornr de coure, i, en aquest suntit, el vaig assajar alttb resultats positivantent clarissims, tot i que, tractunt-se ti nna incrustacio de l'ordre d' una d ecinta de millimetre, no eat va esser possible determinar-no la dnresa i el pes especific. El mineral es dissolgue totalment en I 'uicid nitric. Aquesta solucio donil, amh el nitrat de plata, on precipitat blanc coagulat de clortu- ;irgi"ntic. sohihle en 1'Innoniac

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F