Affordable Access

Podložnost vršnjackom pritisku i samopoštovanje kod studenata

Authors
Publisher
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Vršnjacki Pritisak
  • Samopoštovanje
  • Studenti
  • Rizicna Ponašanja
  • Peer Pressure
  • Self-Esteem
  • Undergraduate Students
  • Risk Behaviors

Abstract

Vršnjacki utjecaj neosporan je i važan dio odrastanja, razvoja identiteta pojedinca i oblikovanja njegovih navika ponašanja. Odnosi s vršnjacima tijekom adolescencije postaju sve važniji, a kod adolescenta raste potreba da cini ono što vršnjaci od njega traže. Vršnjacki pritisak može se defi nirati kao utjecaj grupe na pojedinca kroz pozitivno potkrepljenje onima koji se konformiraju grupnim normama i/ili sankcije onima koji se opiru konformizmu. Cilj ovog rada je utvrditi podrucja najvece i najmanje podložnosti vršnjackom pritisku, usporediti rezultate dobivene na uzorku studenata s onima dobivenim na uzorku srednjoškolaca, ispitati razlike s obzirom na spol te istražiti odnos podložnosti vršnjackom pritisku i samopoštovanja studenata. Istraživanje je provedeno na uzorku studenata koji je cinilo 654 studenta Sveucilišta i Veleucilišta u Zagrebu i to 47% ispitanika muškog i 53% ispitanica ženskog spola. Primijenjena su dva mjerna instrumenta: Upitnik vršnjackog pritiska, te Skala samoprihvacanja i samokompetentnosti (SLCS; autori Tafarodi i Swann, 1995). Podrucja na kojima ispitanici pokazuju najvecu podložnost vršnjackom pritisku govore o formiranju slike o sebi koje se temelji na mišljenju važnih drugih iz naše okoline. Najmanji doživljaj pritiska vršnjaka bilježi se kod manifestnih rizicnih ponašanja, a posebice se to odnosi na seksualno ponašanje. Doživljaj podložnosti vršnjackom pritisku izraženiji je u uzorku srednjoškolaca u odnosu na uzorak studenata, a s obzirom na spol, rezultati pokazuju znacajniji doživljaj vršnjackog pritiska kod ispitanika muškog spola u podrucju manifestnih rizicnih ponašanja. Povezanost između podložnosti vršnjackom pritisku i samopoštovanja neocekivano se pokazala niskom.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F