Affordable Access

פיתוח מדד עוני ניסיוני מצד ההוצאה בישראל

Authors
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - onihoz.doc ה מ ו ס ד ל ב י ט ו ח ל א ו מ י מינהל המחקר והתכנון פיתוח מדד עוני ניסיוני מצד ההוצאות בישראל :מאת אנדבלד- מירי סבג 1לאה אחדות 4002פברואר , ד"שבט התשס, ירושלים . שלמה יצחקי על הערותיו המועילות לטיוטת מחקר זה' פ תודתנו נתונה לפרו 1 תמצית המחקר מציע מדידת עוני ניסיונית מצד . דיון ציבוריהסוגיה של מדידת עוני שבה ועולה מעת לעת ל תוך , 09-ב בשנות ה"הגישה מושתתת על עקרונות שגובשו על ידי וועדת מומחים בארה. ההוצאות השיטה היא יחסית יותר באופיה ומבוססת על סל מוצרים ושירותים בסיסי . התאמתה למשק הישראלי המתבססים על נתוני , הממצאים. של מוצרים ושירותיםבתוספת מכפיל לסל נלווה , "משפחה מייצגת"ל מורים כי שיטה זו מניבה , של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1002-9991סקר הוצאות משק הבית לשנים הגבוהות במקצת מתחולת העוני המתקבלת בשיטה היחסית הנהוגה במוסד ( %02-%91)תחולות עוני . ולים יותר נצפו בממדי העוני בקבוצות אוכלוסייה ספציפיותהבדלים גד, ואולם(. %2.81)לביטוח לאומי בדומה לגישות חדשות יותר שהוצעו במדינות , שגישה זו, אחת מהמסקנות העיקריות שעלו מהמחקר היא ממדי העוני והרכב האוכלוסייה הענייה רגישים . כרוכה בהחלטות שרירותיות וערכיות רבות, אחרות גישות שונות למדידת עוני יכולות לחיות זו , לבסוף. השונים של הגישהלהחלטות המתייחסות למרכיבים למחקר חשיבות בהצגת תופעת העוני מזווית נוספת ובהרחבת יריעת . ולאו דווקא להוציא זו את זו, בצד זו .והוא מוצע כבסיס לדיון, המידע העומד לרשות החוקרים וקובעי המדיניות תוכן העניינים עמוד 1 מבוא 3 הגישות החדשניות למדידת עוני בארצות הברית ובקנדה 7 שלבי החישוב במדד העוני המוצעת על ידי הוועדה האמריקנית 01 לישראל–התאמת מרכיבי הגישה שהומלצה על ידי הוועדה האמריקנית 01 הסל הבסיסי 31 המקדם להכפלת החציון 51 למוצרים ושירותים נוספים" מכפיל"ה 71 סולם השקילות 81 ההכנסה המושווית להוצאת הסף 91 ממצאים עיקריים 52 סיכום ומסקנות 62 ביבליוגרפ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments