Affordable Access

Girona i Olot, imatges i recerca

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0168_101 U n inventari cartográfic sense precedents Ciisteils, R.; Catlhir, B.; Riera, J. (1994); Alias U Ciutats de Girona (s. XVU-XX) üirona, CoMcj^i (.rArquitccres de Catalunya, k-niarcació de Giruna/Diputació de Girona, 675 píig. E l llih-ei|ue cnsiK-iipa és el sef4on wiliiin, i lil' ii"> d'una recerca per mt el miin LICÍ material cartiiyra-fie tle les pnMacions Je les comarques ,i;iriin¡nes, que va comen(;ar ja ía Ktsiaiits anys. Se.i^ iiint l;i iradici.'> cMaMena en el primer vniíim, redició té una qualiíat magnífica, tant des del punt de vista cstciic com des del puní de \ÍMa delsconliniiuts. L'AlííLS 11 consta de tres i^ rans parts rnialmenr separades. A la primera podeui set^uir els textos inn-oducu-ris i les valoracions de contingui. La se^ona part centra la major part de Tnlira, ja que es la recopilació de la dueumeniació cartofíraHca. Aquesta documeniacir. esta separada per pohlacions, i dintre les poblacions per la seva cronolo,L^ia. La tercera part oslarla íuruiada pcls anne- xos de ri>l''ra, En la primera pan de! lliLre L- Xutiíla, presiden! de la demarcacic) LIC (urona del COAG, i jo.sep Arnau, president de la Diputació de Girona, tan una petita presenta- ció de YAÚm. En aqiiest matcix apartat, Anto- nio Bcnei ceñirá la sc\'a va lorado en la situació estratC'^ica i.le TAlc Einporda, sohretol a partir del Tractat deis Pirineiis. Per a cll, tant Figueres (castell de Sant Ferran) com Roses (la Ciutadella) s>>n dos clements importanríssims per cnrendre la concepció estralcf^ica d'aquesta zona. Laurent C^oudroy de Lillc ens intro- JLICÍX en un tema poc conef^'uc; la importancia liei teixit social en Tenderro- cament de les fortificacions, Quan les tecniques militars tan ohsoletes aqüestes construccions defensives, la yent comeni;a a veure-les cum les causants de uiolts problemes de caire social; evident- nieiit, els ajuntaments tainhé les \'eien com una ira\'a iniporianí ]ier al seu desenvolupament urhanístic. Va arriba

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F