Affordable Access

Conferencia de clausura

Authors
Publisher
Manuscrits: revista d'història moderna
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CONFE~NCIA DE CLAUSURA PRESENTACIO DEL PROFESSOR ANTONI SIMON TARRÉS Aquest col.loqui sobre Catalunya i Espanya a 1 '$poca moderna es cloura amb una conferencia del professor John H. Elliott que servira de balanq final de les taules rodones celebrades. Fer una presentació del professor Elliott és una tasca faci1 i difícil alhora: faci1 perque té al darrera una llarga i fecunda trajectoria intel.lectua1 amb obres que han marcat decisivament la historiografia catalana, espanyola i europea; difícil perque la rellevancia de la figura de John H. Elliott i de la seva aportació intel.lectua1, han fet que aquesta ja hagi estat glossada i comentada en nombrosos articles, entrevistes i ressenyes. Ara voldria només destacar-ne tres aspectes: En primer lloc, és ben cert que els estudis i reflexions de John H. Elliott sobre la historia de ]'Espanya Moderna tenen uns antecedents importants en una rica tradició d'estudiosos anglosaxons -tant britanics com nord-americans- que s'han interessat per la historia espanyola dels segles moderns: em refereixo als treballs pioners de William Prescott sobre el regnat dels Reis Catolics; a la imponent obra de Charles Lea sobre la Inquisició espanyola; al colorista i divertit llibre de Martin Hume sobre la cort de Felip IV; a la intel.ligent analisi de Roger B. Merriman sobre la formació de l'imperi espanyol o a les encara, avui dia, imprescindibles recerques d'Earl Hamilton sobre el tresor arnerica i la revolució dels preus a Espanya. Pero, no crec que el professor Elliott sigui un hispanista a I'us, sinó que ' la seva relació amb el present i el passat de les societats hispiniques té unes característiques prou singulars. Primerament perquk parteix d'un coneixement profund de la societat espanyola contemporania i de les seves transformacions en els darrers quaranta anys; coneixement de les terres i dels homes que hi viuen que arranca del comenqament de la decada dels cinquanta, quan amb un Land-rover va transitar per I'Espanya d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments